Offentliga kungörelser läggs ut på kommunens webbplats fr.o.m. 1.1.2020

Kungörelser och handlingar som ska kungöras publiceras i fortsättningen i första hand på kommunens webbplats. Till förvaltningslagen fogas en ny bestämmelse (62 a §, Offentlig kungörelse).

De nya bestämmelserna inverkar inte på användningsområdet för kungörelseförfarandet. I speciallagstiftningen föreskrivs det om vilka ärenden som ska kungöras och i vilket skede av behandlingen kungörelsen ska ske. De kommunala tillkännagivanden som inte baserar sig på bestämmelser i en speciallag publiceras redan nu på kommunens webbplats med stöd av 108 § i kommunallagen.

Många tillståndsbeslut delges med stöd av en specialbestämmelse genom ett s.k. anslagsförfarande. Anslagsförfarandet slopas och ersätts med en offentlig kungörelse i enlighet med 62 a § i förvaltningslagen. Om det i en speciallag trots allt ännu finns ett omnämnande av anslagsförfarandet och myndighetens anslagstavla ska bestämmelsen fortfarande iakttas. Det samma gäller andra hänvisningar till myndighetens eller någon annan aktörs anslagstavla.

Offentlig kungörelse fr.o.m. 1.1.2020

I förvaltningslagen finns en allmän bestämmelse om offentliga kungörelser. Om en handling enligt någon annan lag ska delges genom offentlig kungörelse, verkställs delgivningen genom att kungörelsen och den handling som ska kungöras publiceras på kommunens webbplats. Vid behov publiceras kungörelsen också i en tidning inom det område som påverkas av ärendet eller på något annat sätt som myndigheten bestämmer. Om kungörelsen på grund av störningar i datakommunikationen eller någon annan därmed jämförbar orsak inte kan publiceras på kommunens webbplats, ska den därtill publiceras i den officiella tidningen.

Kungörelsen och den handling som ska kungöras måste hållas offentligt framlagda på kommunens webbplats i 14 dygn. Om tiden för sökande av ändring eller någon annan tidsfrist som påverkar mottagarens rätt börjar löpa från delfåendet av handlingen, måste kungörelsen och den handling som ska kungöras hållas offentligt framlagda fram till utgången av den nämnda tidsfristen.

Kungörelsen ska innehålla följande uppgifter:

  • vad saken gäller
  • var och till vilken tidpunkt handlingen finns framlagd
  • datum för publicering av kungörelsen på webbplatsen
  • delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att kungörelsen publicerades

En kungörelse som publiceras på en webbplats får inte innehålla sekretessbelagda uppgifter.  Om det ingår sekretessbelagda uppgifter i handlingar som ska kungöras måste uppgifterna avlägsnas från den version som läggs ut på webbplatsen.

Publicering av personuppgifter

Endast de personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information kan publiceras. De personuppgifter som ingår i den offentliga kungörelsen och i den handling som ska kungöras måste avlägsnas från kommunens webbplats när tidsfristen för framläggningen har löpt ut.

 

Texten i det tredje stycket har ändrats 20.11.2019 (speciallagstiftning).

Läs mer om dessa teman