Ansökningarna ska skickas in senast 30.8.2019

Statsunderstöd till kommuner i en svår ekonomisk situation

Valtionavustus vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville kunnille

Finansministeriet beviljar år 2019 högst 10 miljoner euro behovsprövad höjning av statsandelen till kommuner som är i behov av ökat ekonomiskt stöd. 

Ansökningarna ska skickas till Finansministeriet senast 30.8.2019, per e-post till valtiovarainministerio@vm.fi eller per post till:

Finansministeriet
PB 28
00023 STATSRÅDET

En kopia av ansökningen kan gärna skickas också till Kommunförbundet, per e-post till tuija.valkeinen@kommunforbundet.fi eller per post till:

Tuija Valkeinen
Finlands Kommunförbund
PB 200 
00101 Helsingfors
 

Summerade uppgifter ur alla ansökningarna sammanlagt publiceras. Kommunförbundet publicerar inga uppgifter ur någon enskild kommuns ansökan. 

Behovsprövad höjning av statsandelen beviljas i första hand kommuner vars ekonomiska svårigheter varit exceptionella och tillfälliga. Också lokala särförhållanden beaktas vid bedömningen. Ett villkor för att en höjning ska kunna beviljas är att kommunen har godkänt de åtgärder som ska vidtas för att balansera kommunens ekonomi.

Bestämmelser om behovsprövad höjning av statsandelen finns i 30 § i lagen om statsandel för kommunal basservice  (1704/2009).

Statsrådet beslutar i slutet av 2019 om behovsprövad höjning av statsandelen på förslag av Finansministeriet. Höjningen av statsandelen betalas före utgången av 2019.

Läs mer:

Utlysningen av ansökan om behovsprövad höjning av statsandelen finns på Kommunförbundets och Finansministeriets webbplats.

 

Etiketter