Förslag till temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning för att möjliggöra exceptionella undervisningsarrangemang

I regeringens proposition till riksdagen föreslås det att det till lagen om grundläggande utbildning i brådskande ordning fogas en ny 20 a § om exceptionella undervisningsarrangemang. Paragrafen föreslås vara temporär och avses gälla 1.8 –31.12.2020, dvs. i praktiken under grundskolans hösttermin. Införandet av exceptionella undervisningsarrangemang förutsätter flera beslut av kommunerna på olika förvaltningsnivåer.

Enligt propositionen ska utbildningsanordnaren ges möjlighet att besluta om exceptionella undervisningsarrangemang. En förutsättning för att exceptionella undervisningsarrangemang ska kunna tas i bruk är ett beslut om stängning av skolans lokaler med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar; ett dylikt beslut fattas av den myndighet som är behörig enligt lagen i fråga. Ibruktagandet av sådana exceptionella undervisningsarrangemang som avses i lagen om grundläggande utbildning förutsätter ett beslut av kommunen. I paragrafen föreskrivs det inte om den behöriga beslutsfattaren, vilket innebär att kommunfullmäktige i förvaltningsstadgan ska förordna den behöriga beslutsfattaren i kommunen. Därefter har den behöriga myndigheten i kommunen möjlighet att besluta om införande av exceptionella undervisningsarrangemang, om det är nödvändigt för ordnandet av undervisningen. 

Enligt förslaget skulle exceptionella undervisningsarrangemang kunna genomföras endast för vissa årsklasser. Enligt lagmotiveringarna kunde de omfatta elever i årskurs 4–9 i den grundläggande utbildningen och elever i påbyggnadsundervisning. De exceptionella undervisningsarrangemangen gäller inte elever i förskoleundervisning, elever i årskurs 1–3 i den grundläggande utbildningen, elever som fått ett beslut om särskilt stöd, elever som omfattas av förlängd läroplikt eller elever som deltar i förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen. 

Beslut om övergång till exceptionella undervisningsarrangemang kan fattas för högst en månad åt gången. Under exceptionella undervisningsarrangemang kan undervisningen helt eller delvis ordnas på annat sätt än som närundervisning med hjälp av distansförbindelser. Undervisningsarrangemangen antecknas i utbildningsanordnarens s.k. läsårsplan och i den skolspecifika elevvårdsplanen.

RP 86/2020 till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Kommunförbundets utlåtande till kulturutskottet 8.6.2020 (på finska)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman