Projektet Kunta Turva utreder säkerhetsläget i kommunerna

I de tjänster som kommunerna producerar förekommer allt oftare hotfulla situationer som påverkar både personal och kunder. Kommunernas förtroendevalda upplever också hot i samband med förtroendeuppdrag. Kommunförbundet anser det vara mycket viktigt att kommunernas personal kan arbeta i en trygg miljö och att de förtroendevalda kan sköta sitt uppdrag utan påtryckningar eller hot om våld och att de kan delta i sammanträden utan att behöva oroa sig för attacker. Behovet av ökad säkerhet är enligt Kommunförbundets uppfattning uppenbar i vissa lokaler i kommunerna.

Utgående från den befogade respons som kommit från kommunerna tog förbundet initiativet till att införa en möjlighet till säkerhetskontroller i kommunernas offentliga lokaler. I beredningen av ärendet kom det fram att det aldrig gjorts någon säkerhetsutredning som omfattar hela kommunsektorn. Vissa funktioners säkerhetsnivåer har undersökts i enskilda fall men tidigare har ingen bred studie gjorts med samlad information om antalet hotfulla situationer och nivån på åtgärderna som vidtagits.

Finansministeriet har inlett en utredning om hur och i vilka situationer säkerhetskontroller behövs för att trygga sammanträdena i kommunerna. Syftet med projektet är att få en övergripande bild av säkerhetsläget i kommunernas service och i beslutande organ, och att samla värdefull information för arbetsgruppen som utreder kommunernas säkerhetskontroller. Projektets slutrapport kommer att publiceras i slutet av året.

Enkäten som ingår i undersökningen har skickats till kommunerna som har fortfarande nästa vecka tid att svara på frågorna. Genom enkäten samlas ytterst viktig information om säkerhetssituationen i kommunerna, och därför rekommenderar Kommunförbundet alla som mottagit enkäten att svara på frågorna.

 

Läs mer

Kommunförbundets webbplats

Mer på webben

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.