Projektet Kunta Turva utreder säkerhetsläget i kommunerna

I de tjänster som kommunerna producerar förekommer allt oftare hotfulla situationer som påverkar både personal och kunder. Kommunernas förtroendevalda upplever också hot i samband med förtroendeuppdrag. Kommunförbundet anser det vara mycket viktigt att kommunernas personal kan arbeta i en trygg miljö och att de förtroendevalda kan sköta sitt uppdrag utan påtryckningar eller hot om våld och att de kan delta i sammanträden utan att behöva oroa sig för attacker. Behovet av ökad säkerhet är enligt Kommunförbundets uppfattning uppenbar i vissa lokaler i kommunerna.

Utgående från den befogade respons som kommit från kommunerna tog förbundet initiativet till att införa en möjlighet till säkerhetskontroller i kommunernas offentliga lokaler. I beredningen av ärendet kom det fram att det aldrig gjorts någon säkerhetsutredning som omfattar hela kommunsektorn. Vissa funktioners säkerhetsnivåer har undersökts i enskilda fall men tidigare har ingen bred studie gjorts med samlad information om antalet hotfulla situationer och nivån på åtgärderna som vidtagits.

Finansministeriet har inlett en utredning om hur och i vilka situationer säkerhetskontroller behövs för att trygga sammanträdena i kommunerna. Syftet med projektet är att få en övergripande bild av säkerhetsläget i kommunernas service och i beslutande organ, och att samla värdefull information för arbetsgruppen som utreder kommunernas säkerhetskontroller. Projektets slutrapport kommer att publiceras i slutet av året.

Enkäten som ingår i undersökningen har skickats till kommunerna som har fortfarande nästa vecka tid att svara på frågorna. Genom enkäten samlas ytterst viktig information om säkerhetssituationen i kommunerna, och därför rekommenderar Kommunförbundet alla som mottagit enkäten att svara på frågorna.

 

Läs mer

Kommunförbundets webbplats

Mer på webben

 

Etiketter