Brådskande förfrågan från EU-kommissionen

Statligt stöd som beviljats företag genom tillfälligt ramstödsprogram

EU-kommissionen samlar in information om de stöd som olika statsstödsmyndigheter, inklusive kommunerna, har beviljat företag i sin region på basis av Finlands tillfälliga ramstödsprogram för statliga stödåtgärder i anslutning till COVID-19. Förfrågan gäller stöd som beviljats genom ramstödsprogrammet efter april 2020. Svaren ska lämnas in senast 2.10.2020. I Finland administrerasförfrågan av arbets- och näringsministeriet.

Förfrågan gäller inte stöd för ensamföretagare.

Finlands tillfälliga COVID-19-ramstödsprogram (kommissionens beslut SA.56995) baserar sig på artikel 107.3 b i EUF-fördraget samt på kapitel 3.1 i den tillfälliga ramen för statligt stöd (kommissionens meddelande 2020/C 91 I/01 jämte ändringar). Nationella, regionala och lokala stödmyndigheter, såsom kommuner, har kunnat dela ut temporärt stöd till företag.

Arbets- och näringsministeriet gav i augusti 2020 ut en tillämpningsanvisning om ramstödsprogrammet i anslutning till COVID-19 (se punkten Bilagor nere på sidan, Bilaga 1).  

 

Målet är att stödja sysselsättningen och företagen

Syftet med ramstödprogrammet har varit att göra det möjligt att bevilja begränsade stödbelopp, särskilt till företag som drabbats av en oförutsedd likviditetsbrist på grund av coronakrisen. Målet är också att hjälpa företag att fortsätta och utveckla sin verksamhet och göra investeringsplaner under och efter krisen samt att upprätthålla sysselsättningen. Det är fråga om en tillfällig lindring av reglerna för statligt stöd fram till 31.12.2020 till följd av coronapandemin.

 

Kommissionens förfrågan om stöd som beviljats genom ramstödsprogrammet

Kommissionen sände 17.9.2020 en förfrågan till medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats på basis av ramstödsprogrammet. Utifrån den information som samlas in har kommissionen för avsikt att bland annat bedöma innehållet i den temporära ramen och behovet av en eventuell förlängning efter 31.12.2020.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) vidarebefordrade 21.9.2020 förfrågan till de finländska stödmyndigheterna och bad dem fylla i uppgifter om eventuella statliga stöd som beviljats genom Finlands tillfälliga COVID-19-ramstödsprogram.  

 

Kommunerna har tid att svara fram till 2.10

Arbets- och näringsministeriet har bett Kommunförbundet förmedla kommissionens förfrågan till kommunerna.

 

Om kommunen har beviljat stöd på basis av COVID-19-ramstödsprogrammet gäller följande:

  • Kommunen bör lämna in uppgifterna senast 2.10.2020.
  • Uppgifterna fylls i via den bifogade Excel-tabellen som

skickas per e-post till adressen elisa.fagerstrom@tem.fi

 

I frågor som gäller enkäten ber vi er vänligen kontakta Arbets- och näringsministeriet. 

Bilagor: ANM:s tillämpningsanvisning om Finlands tillfälliga COVID-19-ramstödsprogram (Bilaga 1), EU-kommissionens anvisningar för ifyllande av tabellen (Bilaga 2) och Excel-tabellen (Bilaga 3).

 

Närmare upplysningar om statsstödsreglerna: 

Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist, tfn 0500 482 016

Katariina Huikko, ledande jurist, tfn 050 566 4327
 

Läs mer

Mer på webben

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.