Ekonomiplanen för 2022–2024 utarbetas i kommunerna

Kommunerna och samkommunerna ska före utgången av 2021 göra upp och godkänna en budget för följande år med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planperiod). Budgetåret är planperiodens första år. I detta fall gäller ekonomiplanen åtminstone till år 2024.

Vårdreformens konsekvenser för ekonomiplaneringen

Lagförslagen som gäller välfärdsområdena har godkänts 23.6.2021 och utifrån dem kommer välfärdsområdena att inleda sin verksamhet 1.1.2023. Då överförs social- och hälsovården och räddningsväsendet till välfärdsområdena. De här sektorerna kommer inte att beaktas i kommunernas ekonomiplaner från och med år 2023. Förändringen har givetvis betydelse för ekonomiplaneringen, bland annat ska semesterlöneskulder och lös egendom samt medlemsandelar i samkommuner som överförs till välfärdsområdena bokföras i kommunen mot grundkapitalet. Överföringen av egendom påverkar naturligtvis också avskrivningarna. Kommunens ränta på sjukvårdsdistriktets grundkapital försvinner, kommunen får mer hyresinkomster för social- och hälsovårdssektorns och räddningsväsendets lokaler som välfärdsområdet hyr medan hyresutgifterna minskar till följd av hyresavtal som överförs. Dessutom försvinner både utgifter och inkomster för de uppgifter som överförs. Mera på webben Ekonominyckeln – ett verktyg för beräkning av vårdreformens konsekvenser

Om samkommunens verksamhet upphör efter 31.12.2022 ska den inte göra upp en ekonomiplan från 2023.

Budgeten och ekonomiplanen är led i genomförandet av kommunens strategi

Avsikten med kommunallagens bestämmelser om budget och ekonomiplan är att se till att kommunens uppgifter och ekonomi vilar på en hållbar grund och är i balans. I den ekonomiska planeringen utgår man från de långsiktiga målen för kommunens verksamhet enligt kommunstrategin, prognoser för ekonomins, befolkningens och näringslivets utveckling samt omvärldsförändringarna. I ekonomiplanen och budgeten presenteras de mål och anslag för verksamheten och ekonomin som den strategiska måluppfyllelsen förutsätter.

I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att kommunstrategin uppfylls och så att budgeten och ekonomiplanen tryggar förutsättningarna att sköta kommunens uppgifter med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. I budgeten godkänner fullmäktige bindande mål för budgetårets verksamhet och ekonomi. Budgeten är juridiskt bindande medan ekonomiplanen är riktgivande.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe