Valet förrättas 15.11–31.12.2021

Kommunerna väljer förbundsdelegation för Kommunförbundet för mandattiden 2022–2025

Förbundsdelegationen, som är Kommunförbundets högsta beslutande organ, väljs genom medlemsröstning 15.11–31.12.2021. Förbundsdelegationen utser förbundets styrelse och godkänner förbundets budget och bokslut. 

Förbundsdelegationen består av 76 ledamöter som representerar kommunerna. Genom medlemsröstningen väljs 66 ledamöter och 66 ersättare direkt. Platserna är fördelade på 12 valkretsar enligt antalet invånare i valkretsarna. Till förbundsdelegationen väljs dessutom nio ledamöter och nio ersättare från utjämningsplatser och en ledamot och en ersättare från landskapet Åland.

Tack vare utjämningsplatserna motsvarar förbundsdelegationens sammansättning bättre de riksomfattande röstandelar som partiernas kandidatlistor fått. Utjämningsplatserna går till de mindre partierna. En utjämningsplats tillfaller alltid en sådan valkrets där ett parti inte har fått någon s.k. valkretsplats.

Kandidatlistorna har godkänts vid valkretsstämmorna för de 12 valkretsarna 5.10.2021. En sammanställning av kandidatlistorna för respektive valkrets och en länk till valsystemet har sänts till kommunerna i valkretsen i fråga. Förbundsdelegationens valnämnd har gett anvisningar om hur valet förrättas i kommunerna och hur röstningsresultatet förs in i valsystemet.

Resultatet blir klart i januari och den nya förbundsdelegationen inleder sitt arbete i februari

Resultatet av förbundsdelegationsvalet fastställs vid valnämndens sammanträde den 18 januari. Valnämnden informerar de invalda ledamöterna och ersättarna, Kommunförbundets styrelse och förbundets medlemskommuner om valresultatet. Den nya förbundsdelegationen samlas till konstituerande sammanträde i februari 2022

Läs mer:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman