Valet av Kommunförbundets förbundsdelegation

Valet av Kommunförbundets förbundsdelegation har förrättats 15.11–31.12.2017 och en ny förbundsdelegation har valts för perioden 2022–2025. Listan med ledamöter finns här: här.

Valanvisningar publicerades i maj 2021.

Kandidatlistorna lämnades in senast 8.9.2021 före kl.10.

Valnämnden sammankallade valkretsstämmorna 20.9.2021.

Kommunerna anmälde sina ombud till valkretsstämmorna med en webropolblankett senast 28.9.2021.

Valkretsstämmor 5.10.2021

Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 15.11–31.12.2021

Valnämnden fastställde valresultatet i januari 2022

Förbundsdelegationen samlades till konstituerande sammanträde i februari 2022

Kommunförbundets högsta organ är förbundsdelegationen, som har 76 ledamöter och 76 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i förbundsdelegationen ska vara ledamöter i kommunfullmäktige. Av ledamöterna respektive ersättarna väljs 66 genom röstning bland föreningens medlemmar. Dessutom väljs nio ledamöter och ersättare från utjämningsplatser och en ledamot och ersättare från landskapet Åland. Förbundsdelegationsvalet förrättas 15.11–31.12 under kommunalvalsåret.

Valet av förbundsdelegation förrättades per valkrets, och valkretsarna var de samma som i riksdagsvalet. De 66 platserna fördelades mellan valkretsarna i proportion till invånarantalet i valkretsen. Invånarantalet bestämdes enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 30 november året före valet.

Kandidatuppställningen

Tre medlemskommuner i Kommunförbundet kan tillsammans föreslå en kandidatlista som behandlas vid valkretsstämman. Denna bestämmelse tillämpas dock inte i Helsingfors valkrets. Ett registrerat parti och en riksomfattande förening för obundna, som har representation i fullmäktige i minst en kommun inom valkretsen, kan bereda en kandidatlista som valkretsstämman ska behandla.

Antalet kandidater på listan kan vara högst 1,5 gånger det antal förbundsdelegationsledamöter som ska väljas i valkretsen. I varje valkrets kan dock minst sex kandidater ställas upp. Ett undantag är Ålands valkrets, där en kandidatlista kan ha högst tre kandidater. 

Kandidatlistorna skulle lämnas in till valnämnden senast 8.9.2021 före kl.10.

Valkretsstämmorna

Alla valkretsstämmor hölls på distans 5.10.2021. 

Kommunens ombud anmäldes med en webropol-blankett, som aktiverades 12.8.2021. På blanketten antecknades datum och paragraf för kommunstyrelsens beslut samt ombudens namn och e-postadresser. Uppgifterna skulle meddelas med blanketten senast 28.9.2021.

Vid valkretsstämman utsåg Kommunförbundets medlemskommuner inom valkretsen kandidatlistor för förbundsdelegationsvalet. Valnämnden fastställde kandidatlistorna och gjorde en sammanställning av listorna per valkrets. Sammanställningen skickades till varje kommun i valkretsen.

Valet av förbundsdelegation och utjämningsplatser

Kommunförbundets medlemskommuner förrättade val av Kommunförbundets förbundsdelegation 15.11–31.12.2021 genom eget beslutsförfarande i kommunen. Valet var ett slutet proportionellt listval. Varje kommun hade ett antal röster som motsvarade invånarantalet. Invånarantalet bestämdes enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet 30.11.2020. Kommunen kunde fördela sina röster på en eller flera kandidatlistor.  

Valresultatet beräknas i tillämpliga delar enligt det proportionella valsätt som avses i vallagen. När valresultatet beräknades blev kandidaterna valda i den ordning som de var uppställda på kandidatlistan. Varje kandidat fick ett jämförelsetal utifrån det röstetal som kandidatens lista fått. Valda blev, i den ordning som jämförelsetalen angav, det antal kandidater som skulle väljas i valkretsen.

Ersättarna är inte personliga. Till ersättare väljs de kandidater som har de största jämförelsetalen efter dem som väljs till ordinarie ledamöter.

Utjämningsplatserna i förbundsdelegationen bestämdes enligt de röstetal som kandidatlistorna fått, så att valresultatet i förbundsdelegationsvalet, som uppnåtts genom medlemsröstning, motsvarade de sammanlagda röstetal som kandidatlistorna fått i valkretsarna.

Förbundsdelegationens valnämnd beslutade om utjämningsplatserna i förbundsdelegationen med beaktande av Kommunförbundets stadgar och valordningen för valet av förbundsdelegation samt fastställde resultatet av förbundsdelegationsvalet i januari 2022. Valnämnden informerade utan dröjsmål de invalda, Kommunförbundets styrelse och förbundets medlemskommuner om valresultatet.

Läs mer:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman