Valet av Kommunförbundets förbundsdelegation

Valet av Kommunförbundets förbundsdelegation förrättades 15.11.-31.12.2017. Mera information om valet och förbundsdelegationen finns nedan.

Från och med år 2018 är Kommunförbundets högsta organ förbundsdelegationen med 76 ledamöter och 76 ersättare, som alla ska vara fullmäktigeledamöter i kommunerna. Av ledamöterna respektive ersättarna väljs 66 genom röstning bland föreningens medlemmar. Dessutom väljs nio ledamöter och ersättare från utjämningsplatser och en ledamot och ersättare från landskapet Åland.

Valet av ledamöter till förbundsdelegationen förrättas enligt valkrets. Valkretsarna är de samma som i riksdagsvalet. De 66 platserna fördelas mellan valkretsarna i proportion till invånarantalet i valkretsen. Invånarantalet bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet 30.11.2016.

Valkrets

Antal kommuner     

Invånarantal 30.11.2016      

Befolkningsandel, %     

Antal platser 

Helsingfors

1

637 684

11,6

8

Nyland

25

1 002 992

18,3

12

Egentliga Finland   

27

476 195

8,7

6

Satakunta

17

221 963

4,1

3

Tavastland

20

375 832

6,9

5

Birkaland

22

509 621

9,3

6

Sydöstra Finland

30

457 734

8,4

5

Savolax-Karelen

31

412 335

7,5

5

Vasa

40

442 630

8,1

5

Mellersta Finland

23

276 332

5,0

3

Uleåborg

38

486 127

8,9

6

Lappland

21

180 277

3,3

2

Sammanlagt

295

5 479 722

100,0

66

Vid sitt vårsammanträde 2017 kommer Kommunförbundets fullmäktige att tillsätta en valnämnd, som har i uppgift att fastställa kandidatlistorna för respektive valkrets inför förbundsdelegationsvalet. Valnämnden ska ge valanvisningar, besluta om utjämningsplatser i förbundsdelegationen och fastställa valresultatet. Varje fullmäktigegrupp kan föreslå en ledamot till valnämnden.

Bestämmelser om kandidatuppställningen och valförrättningen finns i Kommunförbundets stadgar och i valordningen. Kommunförbundet kommer att skicka anvisningar om valkretsstämmorna och förbundsdelegationsvalet i god tid före höstens valkretsstämmor.

Valkretsstämmorna

Kommunförbundet ordnar en valkretsstämma i varje valkrets 1.9–20.10.2017. Vid valkretsstämman utser Kommunförbundets medlemskommuner inom valkretsen kandidatlistor för förbundsdelegationsvalet. Valnämnden inom Kommunförbundets fullmäktige fastställer valkretsarnas kandidatlistor.

Tre medlemskommuner i Kommunförbundet kan tillsammans föreslå en kandidatlista som behandlas vid valkretsstämman. Denna bestämmelse tillämpas inte i Helsingfors valkrets. Ett registrerat parti som är representerat i fullmäktige i minst en kommun inom valkretsen kan bereda en kandidatlista som valkretsstämman ska behandla.

Antalet kandidater på listan kan vara högst 1,5 gånger det antal förbundsdelegationsledamöter som ska väljas från valkretsen. Kandidaterna ska ställas upp på kandidatlistan i nummerordning. En kandidat får vara uppställd på endast en lista i en enda valkrets.

Våren 2017 får kommunerna en inbjudan till sin valkretsstämma, med information om tid och plats. Kommunerna utser ombud till valkretsstämman. Antalet ombud bestäms enligt kommunens invånarantal:

 • Från en kommun med 10 000 invånare eller färre väljs ett ombud.
 • Från en kommun med 10 001–50 000 invånare väljs två ombud.
 • Från en kommun med 50 001–100 000 invånare väljs tre ombud.
 • Från en kommun med över 100 000 invånare väljs fyra ombud.

Valet av förbundsdelegation och utjämningsplatser

Valnämnden inom Kommunförbundets fullmäktige fastställer de kandidatlistor som valkretsstämmorna utsett och gör en sammanställning av kandidatlistorna per valkrets. Sammanställningen skickas till varje kommun i valkretsen.

Kommunförbundets medlemskommuner förrättar val av Kommunförbundets förbundsdelegation 15.11–31.12.2017 genom eget beslutsförfarande i kommunen.  Valet är ett slutet proportionellt listval. Varje kommun har ett antal röster som motsvarar invånarantalet. Invånarantalet bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet 30.11.2016. Kommunen kan fördela sina röster på en eller flera kandidatlistor.  

Valresultatet räknas i tillämpliga delar enligt det proportionella valsätt som avses i vallagen. När valresultatet räknas blir kandidaterna valda i den ordning som de är uppställda på kandidatlistan. Varje kandidat får ett jämförelsetal utifrån det röstetal som kandidatens lista fått. Valda blir, i den ordning som jämförelsetalen anger, så många kandidater som ska väljas från valkretsen.

Ersättarna är inte personliga. Till ersättare väljs de kandidater som har de största jämförelsetalen efter dem som väljs till ordinarie ledamöter.

Utjämningsplatserna i förbundsdelegationen bestäms enligt de röstetal som kandidatlistorna fått, så att valresultatet i förbundsdelegationsvalet, som uppnåtts genom medlemsröstning, motsvarar de sammanlagda röstetal som kandidatlistorna fått i valkretsarna.

Fullmäktiges valnämnd beslutar om utjämningsplatserna i förbundsdelegationen med beaktande av Kommunförbundets stadgar och valordningen för valet av förbundsdelegation samt fastställer resultatet av förbundsdelegationsvalet. Valnämnden informerar utan dröjsmål de invalda, Kommunförbundets styrelse och förbundets medlemskommuner om valresultatet.

Riitta Myllymäki

Förnamn
Riitta
Efternamn
Myllymäki
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2463
Mobiltelefon
+358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Nina Eriksson

Förnamn
Nina
Efternamn
Eriksson
Förvaltningssakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2220
Mobiltelefon
+358 50 569 5301
Ansvarsområden
 • Kommunförbundets styrelse och förbundsdelegation
 • Kommunförbundet Holding Ab
 • Finlands kommunstiftelse sr
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Administrativa tjänster