Valet av Kommunförbundets förbundsdelegation

 

Valanvisningar publiceras på Kommunförbundets webbplats i maj 2021.

Kandidatlistorna ska vara inlämnade senast det datum som valnämnden beslutar (i slutet av augusti).

Valnämnden sammankallar valkretsstämmorna i månadsskiftet augusti/september.

Valkretsstämmor 14.9.2021

Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 15.11–31.12.2021  

Valnämnden fastställer valresultatet i januari 2022.

Förbundsdelegationen samlas till konstituerande sammanträde i februari 2022.

 

Kommunförbundets högsta organ är förbundsdelegationen, som har 76 ledamöter och 76 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i förbundsdelegationen ska vara ledamöter i kommunfullmäktige. Av ledamöterna respektive ersättarna väljs 66 genom röstning bland föreningens medlemmar. Dessutom väljs nio ledamöter och ersättare från utjämningsplatser och en ledamot och ersättare från landskapet Åland. Förbundsdelegationsvalet förrättas 15.11–31.12 under kommunalvalsåret.

Valet av ledamöter till förbundsdelegationen förrättas per valkrets. Valkretsarna är de samma som i riksdagsvalet. De 66 platserna fördelas mellan valkretsarna i proportion till invånarantalet i valkretsen. Invånarantalet bestäms enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 30 november året före kommunalvalet.

Den valkretsvisa fördelningen av 66 valkretsplatserna:

Valkrets Antal kommuner      Invånarantal
30.11.2020      
Befolknings-
andel, %     
Antal platser 
         
Helsingfors 1 660 153 12 8
         
Nyland 25 1 046 042 19 13
         
Egentliga Finland    27 482 040 8,7 6
         
Satakunta 16 215 658 3,9 3
         
Tavastland 21 377 027 6,8 4
         
Birkaland 23 523 942 9,5 6
         
Sydöstra Finland 27 423 538 7,7 5
         
Savolax-Karelen 32 412 377 7,5 5
         
Vasa 40 436 387 7,9 5
         
Mellersta Finland 22 273 023 5 3
         
Uleåborg 38 485 710 8,8 6
         
Lappland 21 176 894 3,2 2
         
Sammanlagt 293 5 512 791 100 66

Kommunförbundets förbundsdelegation tillsätter en valnämnd, som har i uppgift att fastställa de kandidatlistor som respektive valkrets godkänt inför förbundsdelegationsvalet. Valnämnden ger valanvisningar, beslutar om utjämningsplatser i förbundsdelegationen och fastställer valresultatet. Varje grupp i förbundsdelegationen kan föreslå en ledamot och en ersättare till valnämnden.

Bestämmelser om kandidatuppställningen och valförrättningen finns i Kommunförbundets stadgar och i valordningen. Valanvisningar publiceras på Kommunförbundets webbplats och ges för kännedom till kommunerna i maj 2021.

Kandidatuppställningen

Tre medlemskommuner i Kommunförbundet kan tillsammans föreslå en kandidatlista som behandlas vid valkretsstämman. Denna bestämmelse tillämpas dock inte i Helsingfors valkrets. Ett registrerat parti och en riksomfattande förening för obundna, som har representation i fullmäktige i minst en kommun inom valkretsen kan bereda en kandidatlista som valkretsstämman ska behandla.

Antalet kandidater på listan kan vara högst 1,5 gånger det antal förbundsdelegationsledamöter som ska väljas från valkretsen. I varje valkrets kan dock minst sex kandidater ställas upp. Ett undantag är Ålands valkrets, där en kandidatlista kan ha högst tre kandidater.

Kandidaterna ska ställas upp på kandidatlistan i nummerordning. En kandidat får vara uppställd på endast en lista i en enda valkrets.

Valnämnden beslutar vid sitt sammanträde i maj 2021 vilket datum i augusti kandidatlistan ska vara inlämnad till valnämnden.

Valkretsstämmorna

Alla valkretsstämmor hålls i Helsingfors 14.9.2021. Valnämnden sammankallar valkretsstämmorna i augusti 2021.

Kommunerna utser ombud till valkretsstämman. Antalet ombud bestäms enligt kommunens invånarantal:

 • Från en kommun med 10 000 invånare eller färre väljs ett ombud.
 • Från en kommun med 10 001–50 000 invånare väljs två ombud.
 • Från en kommun med 50 001–100 000 invånare väljs tre ombud.
 • Från en kommun med över 100 000 invånare väljs fyra ombud.

Vid valkretsstämman utser Kommunförbundets medlemskommuner inom valkretsen kandidatlistor för förbundsdelegationsvalet. Valnämnden fastställer kandidatlistorna och gör en sammanställning av listorna per valkrets. Sammanställningen skickas till varje kommun i valkretsen.

Valet av förbundsdelegation och utjämningsplatser

Kommunförbundets medlemskommuner förrättar val av Kommunförbundets förbundsdelegation 15.11–31.12.2021 genom eget beslutsförfarande i kommunen. Valet är ett slutet proportionellt listval. Varje kommun har ett antal röster som motsvarar invånarantalet. Invånarantalet bestäms enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet 30.11.2020. Kommunen kan fördela sina röster på en eller flera kandidatlistor.  

Valresultatet beräknas i tillämpliga delar enligt det proportionella valsätt som avses i vallagen. När valresultatet beräknas blir kandidaterna valda i den ordning som de är uppställda på kandidatlistan. Varje kandidat får ett jämförelsetal utifrån det röstetal som kandidatens lista fått. Valda blir, i den ordning som jämförelsetalen anger, det antal kandidater som ska väljas från valkretsen.

Ersättarna är inte personliga. Till ersättare väljs de kandidater som har de största jämförelsetalen efter dem som väljs till ordinarie ledamöter.

Utjämningsplatserna i förbundsdelegationen bestäms enligt de röstetal som kandidatlistorna fått, så att valresultatet i förbundsdelegationsvalet, som uppnåtts genom medlemsröstning, motsvarar de sammanlagda röstetal som kandidatlistorna fått i valkretsarna.

Förbundsdelegationens valnämnd beslutar om utjämningsplatserna i förbundsdelegationen med beaktande av Kommunförbundets stadgar och valordningen för valet av förbundsdelegation samt fastställer resultatet av förbundsdelegationsvalet i januari 2022. Valnämnden informerar utan dröjsmål de invalda, Kommunförbundets styrelse och förbundets medlemskommuner om valresultatet.

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska frågor
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar
Nina Eriksson

Nina Eriksson

Förvaltningssakkunnig
Ekonomi och administration
+358 9 771 2220, +358 50 569 5301
Ansvarsområden
 • Kommunförbundets styrelse och förbundsdelegation
 • Kommunförbundet Holding Ab
 • Finlands kommunstiftelse sr