Valet av Kommunförbundets förbundsdelegation

 

Valanvisningar publiceras i maj 2021.

Kandidatlistorna ska lämnas in senast 8.9.2021 före kl.10.

Valnämnden sammankallar valkretsstämmorna 20.9.2021.

Kommunens ombud anmäls med en webropol-blankett senast 28.9.2021.

Valkretsstämmor 5.10.2021

Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 15.11–31.12.2021 

Valnämnden fastställer valresultatet i januari 2022.

Förbundsdelegationen samlas till konstituerande sammanträde i februari 2022.

 

Kommunförbundets högsta organ är förbundsdelegationen, som har 76 ledamöter och 76 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i förbundsdelegationen ska vara ledamöter i kommunfullmäktige. Av ledamöterna respektive ersättarna väljs 66 genom röstning bland föreningens medlemmar. Dessutom väljs nio ledamöter och ersättare från utjämningsplatser och en ledamot och ersättare från landskapet Åland. Förbundsdelegationsvalet förrättas 15.11–31.12 under kommunalvalsåret.

Valet av förbundsdelegation förrättas per valkrets, och valkretsarna är de samma som i riksdagsvalet. De 66 platserna fördelas mellan valkretsarna i proportion till invånarantalet i valkretsen. Invånarantalet bestäms enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 30 november året före valet.

Kandidatuppställningen

Tre medlemskommuner i Kommunförbundet kan tillsammans föreslå en kandidatlista som behandlas vid valkretsstämman. Denna bestämmelse tillämpas dock inte i Helsingfors valkrets. Ett registrerat parti och en riksomfattande förening för obundna, som har representation i fullmäktige i minst en kommun inom valkretsen, kan bereda en kandidatlista som valkretsstämman ska behandla.

Antalet kandidater på listan kan vara högst 1,5 gånger det antal förbundsdelegationsledamöter som ska väljas i valkretsen. I varje valkrets kan dock minst sex kandidater ställas upp. Ett undantag är Ålands valkrets, där en kandidatlista kan ha högst tre kandidater.

Kandidatlistorna ska lämnas in till valnämnden senast 8.9.2021 före kl.10.

Valkretsstämmorna

Alla valkretsstämmor hålls på distans 5.10.2021.

Kommunens ombud anmäls med en webropol-blankett. Blanketten aktiveras 12.8.2021. På blanketten antecknas datum och paragraf för kommunstyrelsens beslut samt ombudens namn och e-postadresser. Uppgifterna ska meddelas med blanketten senast 28.9.2021.

Vid valkretsstämman utser Kommunförbundets medlemskommuner inom valkretsen kandidatlistor för förbundsdelegationsvalet. Valnämnden fastställer kandidatlistorna och gör en sammanställning av listorna per valkrets. Sammanställningen skickas till varje kommun i valkretsen.

Valet av förbundsdelegation och utjämningsplatser

Kommunförbundets medlemskommuner förrättar val av Kommunförbundets förbundsdelegation 15.11–31.12.2021 genom eget beslutsförfarande i kommunen.  Valet är ett slutet proportionellt listval. Varje kommun har ett antal röster som motsvarar invånarantalet. Invånarantalet bestäms enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet 30.11.2020. Kommunen kan fördela sina röster på en eller flera kandidatlistor.  

Valresultatet beräknas i tillämpliga delar enligt det proportionella valsätt som avses i vallagen. När valresultatet beräknas blir kandidaterna valda i den ordning som de är uppställda på kandidatlistan. Varje kandidat får ett jämförelsetal utifrån det röstetal som kandidatens lista fått. Valda blir, i den ordning som jämförelsetalen anger, det antal kandidater som ska väljas i valkretsen.

Ersättarna är inte personliga. Till ersättare väljs de kandidater som har de största jämförelsetalen efter dem som väljs till ordinarie ledamöter.

Utjämningsplatserna i förbundsdelegationen bestäms enligt de röstetal som kandidatlistorna fått, så att valresultatet i förbundsdelegationsvalet, som uppnåtts genom medlemsröstning, motsvarar de sammanlagda röstetal som kandidatlistorna fått i valkretsarna.

Förbundsdelegationens valnämnd beslutar om utjämningsplatserna i förbundsdelegationen med beaktande av Kommunförbundets stadgar och valordningen för valet av förbundsdelegation samt fastställer resultatet av förbundsdelegationsvalet i januari 2022. Valnämnden informerar utan dröjsmål de invalda, Kommunförbundets styrelse och förbundets medlemskommuner om valresultatet.

Läs mer:

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • vallagstiftningen
  • språklagen
  • kommunsammanslagningar