EU-kommissionens brådskande begäran om upplysningar

Ny förfrågan: Statligt stöd som beviljats företag genom tillfälligt ramstödsprogram

EU-kommissionen samlar in information om de stöd som olika statsstödsmyndigheter, inklusive kommunerna, har beviljat företag i sin region på basis av det tillfälliga ramstödsprogrammet för statliga stödåtgärder på grund av COVID-19 eller direkt med stöd av grundfördraget. Förfrågan gäller stöd som beviljats inom ramstödprogrammet efter april 2020. Den sista dagen för kommunernas svar är 25.1.2021. 

Förfrågan administreras i Finland av Arbets- och näringsministeriet. Den nuvarande förfrågan är en fortsättning på kommissionens tidigare begäran om upplysningar av medlemsstaterna. Kommunförbundet sände begäran till kommunerna 24.9.2020.
 

Kommissionens förfrågan gäller inte:

  • stöd för ensamföretagare,
  • beviljade de minimis-stöd och
  • stöd som beviljats genom en gruppundantagsförordning.

Finlands temporära COVID-19-ramstödsprogram (kommissionens beslut SA.56995) baserar sig på artikel 107.3 b i EUF-fördraget samt på kapitel 3.1 i den tillfälliga ramen för statligt stöd (kommissionens meddelande 2020/C 91 I/01 jämte ändringar). Nationella, regionala och lokala stödmyndigheter, såsom kommuner, har kunnat dela ut temporärt stöd till företag.

Arbets- och näringsministeriet uppdaterade i november 2020 en tillämpningsanvisning om ramstödsprogrammet COVID-19 (se punkten Bilagor nere på sidan, Bilaga 1).  

Målet är att stödja sysselsättningen och företagen

Syftet med ramprogrammet har varit att göra det möjligt att bevilja begränsade stödbelopp, särskilt till företag som drabbats av en oförutsedd likviditetsbrist på grund av coronakrisen. Målet är också att hjälpa företagen att fortsätta att utveckla sin verksamhet och att inleda investeringsplaner under och efter krisen samt att upprätthålla sysselsättningen.

Det är fråga om en tillfällig lindring av reglerna om statligt stöd till följd av coronapandemin. Lindringen gäller till 30.6.2021 .

Kommissionens begäran om upplysningar om stöd som beviljats genom ramstödsprogrammet

Kommissionen sände i december till medlemsstaterna en begäran om upplysningar om statligt stöd som beviljats på basis av ramstödsprogrammet. Med hjälp av begäran om upplysningar har kommissionen för avsikt att samla in aktuell information om de statliga stödåtgärder som kommissionen har bemyndigat.

Arbets- och näringsministeriet sände 29.12.2020 en begäran om upplysningar till de finländska stödmyndigheterna och bad dem fylla i uppgifter om eventuella statliga stöd som beviljats på basis av Finlands temporära COVID-19-ramstödsprogram.  

Kommunerna har tid att skicka in sina svar till Kommunförbundet fram till 25.1

Arbets- och näringsministeriet har 29.12.2020 bett Kommunförbundet förmedla kommissionens begäran om upplysningar till kommunerna. Ministeriet har samtidigt bett kommunerna sända sina svar till Kommunförbundet, som förmedlar en sammanställning av svaren till ministeriet.

Om kommunen har beviljat stöd på basis av COVID-19-ramstödsprogrammet fram till 31.12.2020:

  • Kommunen bör lämna in uppgifterna till Kommunförbundet senast 25.1.2021.
  • Fyll i uppgifterna i den bifogade Excel-tabellen.
  • Lämna in uppgifterna per e-post till Kommunförbundet på adressen rauni.laukkanen[at]kommunforbundet.fi

I frågor som gäller förfrågan ber vi er vänligen i första hand kontakta Kommunförbundet.

 

Bilagor: ANM:s tillämpningsanvisning om det tillfälliga COVID-19-ramstödsprogrammet för Finland (Bilaga 1), EU-kommissionens anvisningar för ifyllande av tabellen (Bilaga 2) och själva Excel-tabellen (Bilaga 3).

 

Närmare upplysningar:

Förfrågans och det tillfälliga ramstödsprogrammets innehåll och begränsningar

  • Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist, tfn 0500 482016
  • Katariina Huikko, ledande jurist, tfn 050 566 4327
  • Annaliisa Oksanen, jurist, tfn +358 46922 1053

Läs mer

På Kommunförbundets webbplats

Kommunerna kan bevilja företag offentligt stöd i enlighet med Finlands temporära COVID-19-ramstödsprogram
Kommunförbundets nyhet 5.11.2020, uppdaterad 24.11.2020

Mer på webben

Tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19
Meddelande från EU-kommissionen, våren 2020. Europa.eu (pdf)  

Tags