Ny publikation, nu på svenska

Planläggning i partnerskap - ett samspel mellan många aktörer

Partnerskapsplanläggning är ett samspel mellan kommunen och en eller flera privata aktörer om markanvändning och planläggning. 

Publikationen Partnerskap i många former som nu finns att ladda ner i en svensk version på Kommunforbundets webbsajt innehåller en rad konkreta exempel på partnerskapsplanläggning mellan kommuner och privata aktörer. Boken listar även god praxis för en fungerande partnerskapsplanläggning.

I en värld som förändras blir det allt viktigare för kommunerna att söka samarbete med olika aktörer och tillsammans med dem ta fram verksamhetsmodeller för planläggning i partnerskap. 

Den pågående revideringen av markanvändnings- och bygglagen (MBL) syftar till att hantera de utmaningar som förändringarna för med sig. Det kan handla om klimatförändringen, de ökande skillnaderna mellan regionerna, befolkningsutvecklingen, digitaliseringen eller ekonomin. 

Planläggningsformer som baseras på partnerskap är möjliga inom ramen för den gällande lagstiftningen, men förfaringssätten varierar och har inte etablerats i alla kommuner.

– Aktörerna har efterlyst klarare spelregler för samarbetet. Spelreglerna bör vara anpassade för olika situationer och skapa förutsättningar för ett samarbete av hög kvalitet. Öppenhet, äkta dialog och förtroende mellan parterna är förutsättningar för att samarbetet ska fungera, säger Anne Jarva, utvecklingschef med ansvar för frågor om markanvändning och planläggning på Kommunförbundet.

Anne Jarva är också en av publikationens författare.

Exempelprojekten i publikationen har olika omfattning och innehåll. Det kan gälla en ändring av en tomt eller en plan i syfte att förbättra ett stadscentrum. Publikationen redogör också för olika sätt att arbeta med partnerskapsplanläggning. 

Materialet i publikationen baseras på en litteraturöversikt, resultaten från en enkät som riktades till ansvariga för planläggning och markpolitik i kommunerna samt på diskussioner på nätverksworkshoppar med företrädare för exempelprojekten. 

 

Publikationen Partnerskap i många former (på svenska) kan laddas ner här.

Julkaisu Kumppanuuden monet muodot (suomeksi) löytyy täältä.