Ny lagstadgad uppgift för kommunerna

Ändringar som gäller förvägrande av undervisning, disciplinära åtgärder, ändringssökande och rektorers behörighet från augusti 2022

Ändringar har gjorts i lagarna om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning (HUX).

Lagändringarna träder i kraft 1.8.2022.

Vad handlar ändringarna om?

Förvägrande av rätt att delta i undervisning är en säkerhetsåtgärd för exceptionella situationer och dess maximitid har förlängts i lagen om grundläggande utbildning. Också de bestämmelser om förfarande och behörighet som gäller förvägrande av rätten att delta i undervisning samt disciplinära åtgärder har ändrats i lagstiftningen om olika utbildningsformer.

Genom ändringen omfattas även lärarna och rektorerna inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen av anmälningsskyldigheten. I fortsättningen ska de då de får kännedom om trakasserier, mobbning eller våld som skett under skolvägen också underrätta vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för den elev som misstänks för detta och för den elev som utsatts.

I lagarna som gäller utbildning föreskrivs inte längre särskilt i vilka beslut man får söka ändring hos förvaltningsdomstolen som första instans. Också framöver ska beslut som gäller elevers och studerandes rättigheter eller skyldigheter kunna föras till domstol för avgörande. I lagstiftningen om utbildning anges fortfarande särskilt de beslut som gäller namngivna elever och studerande i vilka man först ska begära omprövning hos regionförvaltningsverket.

Ny lagstadgad uppgift för kommunerna

Kommunerna fick samtidigt en ny lagstadgad uppgift i samband med lagändringarna: Lagen om yrkesutbildning ändrades så att den behörighet som privata yrkesutbildningsanordnare haft att besluta om indragning och återställande av en läropliktig studerandes studierätt samt om disciplinära åtgärder kommer att överföras från läroanstalterna till kommunerna. Det här är en ny uppgift för kommunerna.

Det är fråga om en betydande ändring jämfört med nuläget. Privata yrkesutbildningsanordnare har således efter 1.8.2022 inte längre rätt att besluta om indragning och återställande av en läropliktig studerandes studierätt, och inte heller om vissa disciplinära åtgärder. 

 

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe