Kommunsektorns ramprogram för finansiering av kommunala energibolag

Arbets- och näringsministeriets PM om stödordningar för energibolagen

Arbets- och näringsministeriet publicerade 15.11.2022 (daterad 8.11.2022) en promemoria om stödordningarna för statligt stöd för likviditetsgarantier till energibolagen.  Promemorian gäller stödordningarna som kommissionen godkände i oktober 2022 för kommunsektorns ramstödsprogram (SA. 104267) och Finansministeriets låneprogram (SA. 104224).

Kommunfinans och andra stödmyndigheter bör bevilja lån enligt stödordningen senast 31.12.2022.

Kommunsektorns ramprogram för finansiering av kommunala energibolag

Bolag som producerar eller levererar el och som hör till kommunkoncernen eller kontrolleras av kommunerna och staten kan beviljas lån genom den kommunala sektorns ramstödsprogram, om bolaget behöver finansiering för sådana ökade säkerhetskrav på energimarknaden som särskilt anges i kommissionens beslut. 

Avsikten med Finansministeriets låneprogram är att på grund av den exceptionella situationen på energimarknaden tillfälligt trygga likviditeten hos de bolag som bedriver samhällsviktig verksamhet på derivatmarknaden för el. 

Lånen söks hos Kommunfinans, kommunen eller Finansministeriet

Stödmyndigheten, det vill säga Kommunfinans Abp, kommunen eller Finansministeriet, kan bevilja energibolag stödda lån för de ändamål och enligt de villkor och förutsättningar som anges i statens stödordningar.

Iakttagande av kommissionens beslut skyddar mottagaren och stödmyndigheten för eventuella återkrav av stöd som strider mot reglerna.

Den stödmyndighet (Kommunfinans Abp, kommunen eller Finansministeriet) som beviljar lånen ansvarar för att lånet uppfyller villkoren i kommissionens beslut om stödordningar för statligt stöd. 

I arbets- och näringsministeriets promemoria behandlas bland annat

  • stödordningarnas innehåll
  • den nationella rättsliga grunden
  • förutsättningar för beviljande av stöd
  • villkor för lån med stöd
  • kumuleringsbestämmelser samt
  • övervakning och rapportering av beviljade lån

Kommunförbundet har utarbetat ett sammandrag av ramstödsprogrammet för kommunsektorn på finska.

Vi uppmanar kommunala energibolag och kommuner att bekanta sig med kommissionens beslut och Arbets- och näringsministeriets promemoria om de kommunala energibolagen tänkt dra nytta av möjligheten till lån med stöd för de ändamål som anges i stödordningen. 
 

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe