Flexibilitet i slutskedet av den grundläggande utbildningen enligt prövning

I samband med verkställandet av den utvidgade läroplikten uppmärksammades behov av preciserad lagstiftning, och dessa behov har besvarats. Riksdagen har godkänt lagändringarna som trädde i kraft 1.8.2022. 

I samband med det har slutskedet av den grundläggande utbildningen blivit mer flexibelt så att en läropliktig som inte har slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs vid utgången av läsåret under det kalenderår då hen fyller 17 år, fortfarande kan fortsätta som elev i den grundläggande utbildningen. Således gör läropliktslagen det möjligt att fullgöra läroplikten inom den så kallade grundläggande utbildningen för barn. Detta gäller kommuner och andra utbildningsanordnare enligt lagen om grundläggande utbildning.

Bestämmelser om kommunens skyldighet att ordna grundläggande utbildning finns fortfarande i lagen om grundläggande utbildning. Ändringen i läropliktslagen ger inte eleven subjektiv rätt att fullfölja läroplikten inom den grundläggande utbildningen för barn, och ändrar inte kommunens skyldighet att ordna grundläggande utbildning. 

En läropliktig ska söka till en sådan utbildning som avses i läropliktslagen före utgången av den sista årskursen inom den grundläggande utbildningen, i huvudsak genom den gemensamma ansökan, och anordnaren av den grundläggande utbildningen har handlednings- och tillsynsskyldighet.  Anordnaren överväger från fall till fall om det är ändamålsenligast för den läropliktige att fortsätta i den grundläggande utbildningen för barn. Den flexibilitet som kommunerna och andra anordnare av grundläggande utbildning erbjuder dem som befinner sig i slutskedet av den grundläggande utbildningen finansieras inte med statsandelar. Enligt Kommunförbundet är det en brist att man här har frångått principen om full finansiering.

Mer information

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe