Kommunförbundets projekt Utbildning som tjänst stärkte samarbetet inom olika sektorer

Kommunförbundet genomförde projektet Utbildning som tjänst (KOPA) 2020–2021 i syfte att finna lösningar på utmaningarna i tillgången och tillgängligheten till utbildning. Sammanlagt 13 pilotområden i olika delar av landet deltog i nätverksprojektet.   

Behovet av att inleda ett sådant projekt utgick från de stora omvärldsförändringar som kommuner och utbildningsanordnare står inför: en åldrande och minskande befolkning, områden som utvecklas olika, förändringar i arbetslivet och ekonomiska utmaningar. 

I pilotgruppernas utvecklingsarbete låg fokus på anordnandet av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen samt det fria bildningsarbetet. I målen beaktades också samarbete mellan läroanstalter och arbetsplatser och praxis. Förväntningen var att utvecklingsarbetet skulle ta fram lösningar på de lokala utmaningarna inom pilotområdena, men i bästa fall också skalbara modeller som kunde komma andra till godo. Projektet syftade också till att kartlägga eventuella hinder för samarbete.  

I konceptet Utbildning som tjänst är lärandet inte bundet till skolbyggnader 

Med tanke på de krympande åldersklasserna är det traditionella sättet med stort fokus på skolor och läroanstalter inte längre vare sig det enda, effektivaste eller hållbaraste sättet att ordna utbildning. Utbildning som tjänst är ett tänkesätt som skapar en ny slags förståelse och möjligheter att ordna utbildning.

- Utbildning som tjänst-konceptet innebär att perspektivet flyttas från skolbyggnaderna till dem som ska lära sig och till metoder för att ordna flerformsundervisning, säger Kommunförbundets projektchef Irmeli Myllymäki. 

- Utbildning kan ordnas genom regionalt samarbete och resurser och kunnande kan utnyttjas på ett sätt som överskrider gränserna mellan kommuner och utbildningsformer. 

Inom utbildningen på andra stadiet utvecklade pilotprojekten utbildningskoncept som genomförs nära den studerande i samarbete med kommunerna och arbetslivet. Lagstiftningen sätter inga hinder för ett samarbete av detta slag, men det kräver engagemang, arbete och fast föresats av parterna, läroanstalterna, kommunerna och arbetslivet. Det konstaterades att det nuvarande finansieringssystemet varken känner eller gynnar olika utbildningsformer eller samarbete över kommungränserna när det gäller ordnandet av utbildning. Samarbetet mellan olika utbildningsformer försvårades också av skillnaderna i undervisningspersonalens arbetstider och tjänstekollektivavtal.  

Distansundervisning och nätbaserarat lärande används redan i stor utsträckning på andra stadiet. Däremot tillåter den gällande lagstiftningen för den grundläggande utbildningen mycket begränsade möjligheter till distansundervisning. I KOPA-projektet kom det tydligt fram ett behov av att utreda möjligheterna till distansundervisning också i den grundläggande utbildningen.   

Slutrapporten publicerad 

Projektet Utbildning som tjänst visade att i områden med minskande befolkning kan lösningar på utmaningarna med tillgången till utbildning lösas genom olika samarbetsformer och digitalisering. Man måste också finna nya, flexibla lösningar för behoven inom arbetslivet. De regionala aktörernas gemensamma behov, mål och ambitionsnivå främjar samarbetet.   

I slutrapporten beskrivs projektets olika skeden, resultaten från projektarbetet och erfarenheterna från samarbetet. Dessutom behandlas kommentarer kring lagstiftningen och finansieringen i fråga om samarbetet mellan utbildningsanordnarna. Rapporten innehåller också Kommunförbundets slutsatser utgående från de observationer som gjorts i projektet om hur utbildningssamarbetet kan utökas och hinder avskaffas.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman