Skattesatserna för 2023 ska meddelas Skatteförvaltningen senast 17.11.2022

Fullmäktige ska i enlighet med 111 § i kommunallagen fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, fastighetsskattesatser och grunderna för övriga skatter senast i samband med att budgeten godkänns. Enligt 91 a § i lagen om beskattningsförfarande ska kommunen meddela skattesatserna för följande år till Skatteförvaltningen senast den 17 november året för skatteåret.

Om den 17 november är inte är en vardag, ska skattesatsen meddelas senast följande vardag (5 § i lagen om beräknande av laga tid). Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för skatteåret 2023 ska därmed meddelas Skatteförvaltningen senast torsdagen den 17 november 2022.

Fastlandskommunernas inkomstskattesatser 2023

Organiseringsansvaret och därmed också kostnaderna för social- och hälsovården överförs vid årsskiftet från kommunerna till välfärdsområdena. En del av kommunernas inkomster överförs därför till staten, som finansierar välfärdsområdenas verksamhet.

En stor del av inkomstöverföringen sker via kommunalskatten. De ändringar som görs i beskattningen av förvärvsinkomster genomförs så att de har så liten inverkan som möjligt på beskattningsnivån för de skattskyldiga. Inkomstskattesatsen sänks lika mycket i alla fastlandskommuner, med 12,64 procentenheter.

I lagen om ändring av 55 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen föreskrivs om hur kommunernas inkomstskattesatser bestäms.

Det finns ytterligare en bestämmelse om detta i lagen om ändring av 91 b § i lagen om beskattningsförfarande. Syftet med bestämmelsen är att förhindra att beskattningen skärps då den statliga skatten höjs till följd av att kommunernas uppgifter överförs till välfärdsområdena och till den statliga finansieringen.

Inkomstskattesatsen för 2023 anges med en hundradels procentenhets noggrannhet. Fastlandskommunernas inkomstskattesatser för 2023 framgår av den bifogade tabellen nere på sidan.

Fastighetsskattesatserna år 2023

Enligt 11 § i fastighetsskattelagen bestämmer kommunfullmäktige årligen på förhand storleken på kommunens fastighetsskattesatser med en hundradels noggrannhet inom ramen för de lagstadgade övre och undre gränserna och fastställer samtidigt inkomstskattesatsen för finansåret. Kommunen ska meddela fastighetsskattesatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november året före skatteåret.

Fastighetsskattesatserna anges med en hundradels procents noggrannhet. Med stöd av fastighetsskattelagen är de övre och undre gränserna för fastighetsskattesatserna 2019 följande:

  • Den allmänna fastighetsskattesatsen ska fastställas till mellan 0,93 och 2,00 %
  • Fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostäder ska fastställas till mellan 0,41 och 1,00 %
  • Fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader ska fastställas till mellan 0,93 och 2,00 %
  • Fastighetsskattesatsen för kraftverk kan fastställas till mellan 0,93 och 3,10 %
  • Skattesatsen för allmännyttiga samfund kan fastställas till mellan 0,00 och 2,00 % (0,00 % endast genom särskilt fullmäktigebeslut. Om ingen separat skattesats fastställts lämnas fältet tomt.)
  • Fastighetsskattesatsen för obebyggda byggplatser kan fastställas till mellan 2,00 och 6,00 %. Obs! I de kommuner som nämns i 12 b § i fastighetskattelagen är den undre gränsen den allmänna skattesats som fullmäktige bestämt + 3,00 %)

Anmälan ska helst göras omgående efter fullmäktiges beslut. Den elektroniska anmälan till Skatteförvaltningen ska göras senast torsdag 17.11.2022.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman