Rekommendationsavtal om upphovsrätt

Ändringar i Teosto-avtalet Musik i kommunens verksamhet vid ingången av 2024

Kommunförbundet och Teosto förhandlar årligen om prisjusteringar och andra aktuella frågor i rekommendationsavtalet Musik i kommunens verksamhet. Avtalet omfattar användningen av musik i kommunernas verksamhet enligt kommunallagen. Kommunernas motpart i avtalet är Teosto.

Licensvillkoren för användningen av musik under kommunala evenemang ändras vid ingången av 2024: Det gällande kommunavtalet täcker användningen av musik i kommunernas och städernas egen verksamhet och tjänster, och avtalet fortsätter automatiskt att gälla efter att det tidigare avtalet har löpt ut. Däremot kommer det i fortsättningen att krävas en separatlicens för evenemang som kommunerna ordnar med inträdesavgift år 2024.

Ändringen träder i kraft vid ingången av år 2024. Om det i kommunen har ordnats många evenemang med inträdesavgift lönar det sig för kommunen att beakta dessa Teosto-avgifter i sin budget för nästa år.

Vad ändras 1.1.2024?

Teostos licensvillkor för Musik i kommunens verksamhet ändras: från och med 1.1.2024 ska kommunen ha en separat evenemangslicens från Teosto, om den ordnar ett evenemang med inträdesavgift.

  • Kommunavtalet omfattar i fortsättningen inte längre anordnande av evenemang med inträdesavgift. För sådana evenemang ska kommunen alltid ha en separat musiklicens.
  • Om kommunen ordnar eller tillsammans med en annan aktör producerar ett evenemang med inträdesavgift lönar det sig att på förhand klart avtala med samarbetspartnern om anskaffning av evenemangslicensen.
  • Egna avtal har ingåtts för musikanvändningen i välfärdsområdena. Avtalen trädde i kraft redan vid ingången av 2023. Denna avtalsändring har beaktats i kommunavtalet för 2024.

Om kommunen ordnar endast och enbart evenemang utan inträdesavgift, ändras ingenting. Evenemang som kommunen ensam producerar utan inträdesavgift ingår även framöver i kommunavtalet.

Varför ändrade Teosto sina licensvillkor?

  • Teostos kommunavtal är avsett för kommunal basservice. Det lämpar sig därför inte för evenemang med inträdesavgifter.
  • Kommunernas evenemang med inträdesavgifter är enligt upphovsrättsorganisationen jämförbara med privata arrangörers motsvarande evenemang. Teosto tillämpar av konkurrensrättsliga skäl samma prissättning på såväl offentligrättsliga som privaträttsliga aktörer.

Vilken licens behöver du för dina evenemang med inträdesavgifter?

  • På kommunala evenemang med musik och inträdesavgift lämpar sig oftast Teostos evenemangslicens. Prislistan och prisräknaren finns på Teostos webbplats.
  • Priset på evenemangslicensen bestäms bland annat enligt antalet åhörare och biljettintäkterna.
  • Evenemangslicens måste också sökas för alla evenemang som kommunen producerar eller ordnar tillsammans med någon annan aktör.

Avtalsändringen träder i kraft först vid årsskiftet 2023/2024. Teosto kommer att ge kommunerna anvisningar och påminnelser under slutet av året.

 

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.