Bygglagen träder i kraft 1.1.2025 – nu behövs korrigeringsåtgärder och stöd för verkställandet

Riksdagen godkände 1.3.2023 bygglagen och ändringen av den tillhörande markanvändnings- och bygglagen, hädanefter lagen om områdesanvändning. 

Lagen träder i kraft 2025, så beredningen av genomförandet måste inledas så snart som möjligt. Som en följd av den nya och på många ställen förändrade lagen måste kommunerna förnya bland annat sin förvaltningsstadga, sin byggnadsordning, taxan som innehåller avgifter för myndighetsåtgärder inom byggande samt sina kundanvisningar. Dessa måste i praktiken vara klara när lagen träder i kraft.  

Förändringarna förutsätter att det ordnas omfattande utbildningar för tjänsteinnehavare och beslutsfattare i kommunsektorn. Det behövs också förberedelser för förändringar i informationssystem och införande av nya metoder.   

Vi stöder kommunerna i beredningen av genomförandet. Tanken är att bland annat anvisningarna för förnyande av förvaltningsstadgar och rekommendationerna om innehållet i byggnadsordningen ska utarbetas i samarbete med kommunerna. Vi förbereder också ett cirkulär om lagens mest centrala konsekvenser för kommunerna. 

Under de sista skedena av beredningen och behandlingen av bygglagen gjordes åtskilliga förändringar vars inverkan på kommunernas arbete ännu inte har utvärderats. Redan nu vet man dock att det brådskande beredningsarbetet bland annat lett till defekter när det kommer till gränsytan mellan byggande och områdesanvändning.

Dessa finns det skäl att rätta till, om inte innan lagen träder i kraft, så allra senast när lagen om områdesanvändning förnyas. 

Läs mer om dessa teman