Bygglagen träder i kraft 1.1.2025 – nu behövs korrigeringsåtgärder och stöd för verkställandet

Riksdagen godkände 1.3.2023 bygglagen och ändringen av den tillhörande markanvändnings- och bygglagen, hädanefter lagen om områdesanvändning. 

Lagen träder i kraft 2025, så beredningen av genomförandet måste inledas så snart som möjligt. Som en följd av den nya och på många ställen förändrade lagen måste kommunerna förnya bland annat sin förvaltningsstadga, sin byggnadsordning, taxan som innehåller avgifter för myndighetsåtgärder inom byggande samt sina kundanvisningar. Dessa måste i praktiken vara klara när lagen träder i kraft.  

Förändringarna förutsätter att det ordnas omfattande utbildningar för tjänsteinnehavare och beslutsfattare i kommunsektorn. Det behövs också förberedelser för förändringar i informationssystem och införande av nya metoder.   

Vi stöder kommunerna i beredningen av genomförandet. Tanken är att bland annat anvisningarna för förnyande av förvaltningsstadgar och rekommendationerna om innehållet i byggnadsordningen ska utarbetas i samarbete med kommunerna. Vi förbereder också ett cirkulär om lagens mest centrala konsekvenser för kommunerna. 

Under de sista skedena av beredningen och behandlingen av bygglagen gjordes åtskilliga förändringar vars inverkan på kommunernas arbete ännu inte har utvärderats. Redan nu vet man dock att det brådskande beredningsarbetet bland annat lett till defekter när det kommer till gränsytan mellan byggande och områdesanvändning.

Dessa finns det skäl att rätta till, om inte innan lagen träder i kraft, så allra senast när lagen om områdesanvändning förnyas. 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.