Främjar fyra olika lagar en smidigare reglering av markanvändning och byggande och principen om ett enda serviceställe och minskar det silotänkandet?

Fragmentering av markanvändnings- och bygglagen utmanar målen för en smidigare byggreglering

två män sida vid sida.

Miljöministeriet inleder beredningen av tre lagar för att ersätta bestämmelser som inte togs med i bygglagen som stiftades under förra regeringsperioden samt lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden, en reform som skrivits in i regeringsprogrammet. En arbetsgrupp har tillsatts för att bereda reformen av lagen om områdesanvändning och ministeriet sammanställer som bäst en arbetsgrupp för beredning av nya lagar med arbetsnamnen lag om samhällsutveckling och lag om samhällsbyggande. Arbetsgrupperna kommer att ha representanter från Kommunförbundet och kommunerna. Målet är att en proposition med förslag till lag om områdesanvändning lämnas till riksdagen under vårsessionen 2025 och de två andra lagarna under 2026.

Av de tidigare lagarna, markanvändnings- och bygglagen samt lagen om underhåll och renhållning av gator och allmänna områden, bildas alltså fyra nya lagar, av vilka bygglagen redan har godkänts i föregående riksdag. Frågan är hur den tänkta lagstiftningsstrukturen främjar regeringens mål om en smidigare reglering av markanvändning och byggande, ett enda servicesställe och mindre silotänkande? Hur säkerställs smidiga förvaltningsförfaranden för samhällsutvecklingsprojekt som nästan undantagslöst sträcker sig över tillämpningsområdet för de lagar som bereds?

Ömsesidigt beroende och smidiga processer talar för en laghelhet

För kommunerna är det viktigt att områdesanvändningslagen revideras och att den stiftade bygglagen korrigeras så att lagstiftningen som helhet blir fungerande och den administrativa bördan minskar. Vid beredningen ska man i synnerhet se över de ställen där lagarna tangerar varandra och se till att helheten fungerar med tanke på smidiga planerings-, genomförande- och underhållsprocesser samt olika parters intressen.

Det är viktigt att identifiera sambandet mellan områdesanvändningen och markpolitiken; markpolitiken skapar förutsättningar för såväl utarbetandet av planer som genomförandet av dem. Smidiga förfaranden mellan kommunen och näringslivet förutsätter att planeringen av områdesanvändningen och markpolitiken regleras i en och samma lag.

Kommunen behöver effektiva metoder för markpolitik och planläggning

Att bevara det kommunala planmonopolet i lagreformen är av största vikt för att kommunerna ska kunna trygga en fungerande och högklassig miljö för sina invånare på ett ekonomiskt hållbart sätt. Samarbete med en privat part i planläggningen är redan nu möjligt genom den initiativrätt som ingår i kommunallagen och det avtalsbaserade planläggningssamarbetet.

I lagreformen är det viktigt att kommunerna även i fortsättningen garanteras en effektiv användning av markpolitiska instrument (markförvärv, överlåtelse av mark, markanvändningsavtal). På så sätt kan kommunerna kanalisera ökningen av markens värde till att bygga en trygg och trivsam miljö för sina invånare. I annat fall övergår planeringen och byggandet i kommunerna i allt högre grad till att finansieras med skattemedel, vilket inte kan anses vara en eftersträvansvärd situation.

Mer reglering av underhållet av gator och allmänna områden?

I lagstiftningsstrukturen som Miljöministeriet planerar utgör den nuvarande underhållslagen en betydande del av den nya lagen om samhällsbyggande. Dess övriga centrala delar är bestämmelserna om gatuhållning och dagvattenhantering i den nuvarande markanvändnings- och bygglagen.

Det här kunde bättre möta de utvecklingsbehov som framkommit vid bedömningen av hur väl underhållslagen fungerar, bland annat i fråga om planeringen av underhållet. Dagvattenhanteringen är i sin tur starkt kopplad till planeringen av områdesanvändningen och kunde därför ingå i områdesanvändningslagen. Vi behöver fortfarande säkerställa ett fungerande samarbete mellan underhållet, planeringen av områdesanvändningen och regleringen av genomförandet av planerna.

Lagen om underhåll och renhållning av gator och allmänna områden behöver revideras, men det krävs flexibilitet för att bestämmelserna ska kunna anpassas till tillämpningsområdet för markanvändnings- och bygglagen med tanke att uppgifterna är mycket olika. Eventuella nya uppgifter för kommunerna bör noggrant övervägas och om sådana införs i lagen bör statlig finansiering reserveras för dem.

Mer information om juridiska projekt på miljöministeriets webplats.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman