Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Skribent

Sambyggnad av samhällstekniska system har diskuterats redan i decennier och har också förekommit länge. Det har ändå oftare varit fråga om enskilda kommuner och projekt än långsiktig, gemensam och allmänt tillämpbar praxis. Verksamheten baserar sig på lagen om sambyggnad och samutnyttjande av

Skribent

Kommunerna köper underentreprenader och hyresarbete med skattemedel. De är rätt betydande beställare som genom sin verksamhet också föregår med exempel för företagen. Man kan alltså förmoda att kommunerna sköter sitt beställaransvar, som också syftar till att motarbeta grå ekonomi, på ett

Skribent

Whistleblowing dvs. visselblåsning innebär rapportering av överträdelser och avslöjande av oegentligheter. Termen härstammar från de engelska polismännens praxis att blåsa i en visselpipa då de varseblev ett brott eller en överträdelse. Visselblåsare är personer som meddelar om oegentligheter och

Skribent

Näringslivets representanter har redan länge aktivt kritiserat kommunal verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor. Tidigare riktades kritiken mot att verksamheten inom kommunernas egen organisation hade en konkurrensmässigt bättre ställning (t.ex. i fråga om beskattning och konkursskydd). När

Skribent

”Det här är ett förlorat år”, sade en kommunal ekonomichef i början av hösten. Det var efter en studiedag där vi precis gått igenom kommunernas uppdaterade skatteinkomstprognoser. Prognoserna hade sjunkit avsevärt jämfört med de prognoser som gjordes före sommaren. Medan vårens kommunekonomiprogram

Vad förenar neurokirurgiska operationer, effektiverad hemsändning och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte? Vid första tanken ingenting. En gemensam nämnare är åtminstone den att kommunerna och samkommunerna använder servicesedlar för att ordna dessa tjänster. Till stöd för arbetet i landskapen

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling får regelbundet förfrågningar om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet då det gäller ändringar i en anbudsförfrågan. Jag kommer här att behandla hur man kan skapa beredskap för ändringar som visar sig behövas och vad man kan göra om ändringsbehovet

Skribent

Det nya anmälningsförfarandet i beslutsprocesserna inom miljövården är en fortsättning på den genomgripande flerstegsrevideringen av miljöskyddslagen som inleddes 2011. Lagreformens mål har utstakats i programmen för regeringarna Katainen och Sipilä enligt vilka miljöbestämmelserna ska lättas upp

Henrik Rainio
Skribent

Ändringar föreslås i kriterierna för så kallade kriskommuner. Den arbetsgrupp som utrett ändringsbehovet offentliggjorde sitt förslag 5.10.2018, vilket innebar att ett utkast till regeringsproposition skickades på remiss till kommunerna. Enligt förslaget ska de nya kriterierna tillämpas för första

Skribent

Kommunförbundet genomförde i juni–augusti en enkät för att kartlägga regeringens anpassningsåtgärder i kommunerna. I enkäten utreddes de besparingar utvecklingen av den specialiserade sjukvården och arbetstidsförlängningen gett och de dolda kostnader landskapsreformen lett till i kommunerna. Enkäten

Skribent

Utkastet till ny avfallslag är förknippat med risker. Kommunförbundet är i synnerhet bekymrat över den byråkrati som det föreslagna förfarandet skulle medföra. Om förslaget går igenom ökar både företagarnas och kommunernas förpliktelser, och tillgången på avfallshanteringstjänster försvåras och

Skribent

Cirkulär ekonomi eller byråkrati? Utkastet till ny avfallslag är förknippat med risker. Kommunförbundet är i synnerhet bekymrat över den byråkrati som det föreslagna förfarandet skulle medföra. Om förslaget går igenom ökar både företagarnas och kommunernas förpliktelser, och tillgången på

Wikberg
Skribent

Saldot i det svenska valet blev ett högt valdeltagande, 82 procent. Åtminstone ur vårt finska perspektiv är siffran enormt hög. Men vad hände egentligen i det svenska valet? Väldigt få analyser berättar om hur det gick i kommunalvalet i de stora städerna eller analyserar hur kommunernas nya

Målet med social- och hälsovårdsreformen är att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan människorna, förbättra tillgången till tjänster på lika villkor och bromsa kostnadsökningen. Social- och hälsovårdstjänster sammanslås på alla nivåer till kundvänliga helheter. Servicemodeller som uppfyller

I dag skulle jag vilja ta hela världen i famn och låta alla blommor blomma. Ju fler deltagare, desto bättre! Det var förargligt att det nya företaget inte fyller våra lämplighetskrav förrän om några månader. Bekanta tongångar för alla upphandlingsexperter. Ta det lugnt, i och med den nya

Skribent

I Finland ordnas gymnasieutbildningen enligt ett fungerande system. I regel är det kommunen som ordnar denna utbildning, men det finns också rum för privata utbildningsanordnare, statliga läroanstalter och läroanstalter i anslutning till universitet. I vissa fall har kommunerna överfört ordnandet av

Kalevi Luoma
Skribent

I mitten av maj ordnade Kommunförbundet den nionde klimatkonferensen. Denna gång firade vi den med anledning av kommunernas 20-åriga klimatarbete. Startskottet kan ha varit Kommunförbundets initiativ till Kommunernas klimatkampanj under den första klimatkonferensen hösten 1997. Då deltog 7 kommunala

Skribent

Beredningen av vård- och landskapsreformen står åter inför en ny situation. Visserligen är det få som förnekar behovet av en reform. Men ingen tycks vara riktigt nöjd med den modell som ligger på förhandlingsbordet just nu. Dessutom uppvisar attityderna stora regionala skillnader. Kommunförbundet