Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Vad förenar neurokirurgiska operationer, effektiverad hemsändning och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte? Vid första tanken ingenting. En gemensam nämnare är åtminstone den att kommunerna och samkommunerna använder servicesedlar för att ordna dessa tjänster. Till stöd för arbetet i landskapen
Författare

Det nya anmälningsförfarandet i beslutsprocesserna inom miljövården är en fortsättning på den genomgripande flerstegsrevideringen av miljöskyddslagen som inleddes 2011. Lagreformens mål har utstakats i programmen för regeringarna Katainen och Sipilä enligt vilka miljöbestämmelserna ska lättas upp
Henrik Rainio
Författare

Ändringar föreslås i kriterierna för så kallade kriskommuner. Den arbetsgrupp som utrett ändringsbehovet offentliggjorde sitt förslag 5.10.2018, vilket innebar att ett utkast till regeringsproposition skickades på remiss till kommunerna. Enligt förslaget ska de nya kriterierna tillämpas för första
Författare

Kommunförbundet genomförde i juni–augusti en enkät för att kartlägga regeringens anpassningsåtgärder i kommunerna. I enkäten utreddes de besparingar utvecklingen av den specialiserade sjukvården och arbetstidsförlängningen gett och de dolda kostnader landskapsreformen lett till i kommunerna. Enkäten
Författare

Utkastet till ny avfallslag är förknippat med risker. Kommunförbundet är i synnerhet bekymrat över den byråkrati som det föreslagna förfarandet skulle medföra. Om förslaget går igenom ökar både företagarnas och kommunernas förpliktelser, och tillgången på avfallshanteringstjänster försvåras och
Författare

Cirkulär ekonomi eller byråkrati? Utkastet till ny avfallslag är förknippat med risker. Kommunförbundet är i synnerhet bekymrat över den byråkrati som det föreslagna förfarandet skulle medföra. Om förslaget går igenom ökar både företagarnas och kommunernas förpliktelser, och tillgången på

Målet med social- och hälsovårdsreformen är att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan människorna, förbättra tillgången till tjänster på lika villkor och bromsa kostnadsökningen. Social- och hälsovårdstjänster sammanslås på alla nivåer till kundvänliga helheter. Servicemodeller som uppfyller
Kalevi Luoma
Författare

I mitten av maj ordnade Kommunförbundet den nionde klimatkonferensen. Denna gång firade vi den med anledning av kommunernas 20-åriga klimatarbete. Startskottet kan ha varit Kommunförbundets initiativ till Kommunernas klimatkampanj under den första klimatkonferensen hösten 1997. Då deltog 7 kommunala
Timo Reina
Författare

Beredningen av vård- och landskapsreformen står åter inför en ny situation. Visserligen är det få som förnekar behovet av en reform. Men ingen tycks vara riktigt nöjd med den modell som ligger på förhandlingsbordet just nu. Dessutom uppvisar attityderna stora regionala skillnader. Kommunförbundet
Kyösti Värri
Författare

Riksdagen behandlar som bäst den nya gymnasielagen. Behandlingen av lagen borde vara slutförd nästa vecka. Den nya gymnasielagen ökar å ena sidan utbildningsanordnarens skyldigheter, men å andra sidan skapar den också möjligheter. Gymnasielagen fäster på ett förtjänstfullt sätt uppmärksamhet vid en
Matilainen

Det har varit lite dåligt med grannsämjan de senaste åren, på vissa håll rentav alarmerande dåligt. Sommarvädret ställer till det men också den senaste vintern var rekordsvår för grannar. Man har till och med på ministernivå uppmärksammat problemen och befarar att grannosämja kan bli ett bestående
Anne Jarva
Författare

I Finland trivs vi där vi bor. Vi är stolta över vacker natur, service som fungerar i vardagen och handlingskraft. Men i olika kommuner kan samma ord ha olika innebörd. Därför bör framtidens kommun vara lyhörd för invånarnas önskemål: hur kan man just i vår kommun stärka det särpräglade, underlätta
Arto Sulonen
Författare

En betydande del av tjänsterna för medborgarna kommer att föras över till de 18 landskapen i början av år 2020. Den politiska debatten har koncentrerat sig på organiseringen, produktionen och finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna, räddningsväsendet och de sk. tillväxttjänsterna. Däremot