Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Ari Korhonen

I de rapporter som KommunTurva publicerade i början av 2021 konstaterades att hotfulla situationer och våldssituationer håller på att öka. Detta gäller särskilt inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken och undervisningen. Både fysiskt och psykiskt våld förekommer. Hotfulla situationer

Kommunerna står inför en ny utmaning när det gäller att främja hälsan och stärka välfärden. När ansvaret för social- och hälsovårdstjänster överförs till välfärdsområdena ska kommunerna erbjuda möjligheter för invånarna och uppmuntra dem att ta hand om sin hälsa genom motion, en hälsosam kost

Kommuner och andra anordnare av gymnasieutbildning förbereder sig som bäst för år 2022. Budgetberedningen är på gång i kommunerna. Det viktiga för gymnasieutbildningens del är utbildningsanordnarens ekonomiska situation. Vi ska komma ihåg att kommunerna är de avgjort största finansiärerna av

Åren 2020 och 2021 har varit besvärliga för många verksamheter, även medborgarinstituten. Institutens verksamhet har påverkats på många sätt av de osäkra och föränderliga situationerna, de riksomfattande begränsningarna samt de regionala och lokala rekommendationerna som varierat enligt coronaläget

Förväntningarna är många inför budgetförhandlingarna nästa vecka - också för kommunernas och den kommunala ekonomins del. Kravet på stabilitet är den gemensamma nämnaren. Efter vårens ramförhandlingar väntas än en gång kännbara nedskärningar i statsandelsfinansieringen i förhållande till

I början av 2021 utvidgades läroplikten till att omfatta utbildning efter den grundläggande utbildningen. Efter den grundläggande utbildningen kan den läropliktige fullgöra läroplikten i examensinriktad gymnasie- eller yrkesutbildning eller i utbildningar i övergångsskedet. Läropliktslagen fastslår

De flesta gymnasier inleder läsåret vecka 32 och i år torde onsdag 11.8.2021 vara det vanligaste datumet för gymnasiernas skolstart. I en del gymnasier börjar undervisningen vecka 33, och undervisningen i vuxengymnasier inleds vanligen något senare än gymnasieutbildningen för unga. Vid

Årets kommunalval utsattes för hårda prövningar på grund av den exceptionella coronasituationen. Folk hade knappt ens hunnit vänja sig vid att rösta på våren i stället för i oktober som vid tidigare kommunalval. Fullmäktigeperioden för de ledamöter som valdes hösten 2012 förlängdes från 4 år till 4

Rättsskydd, eller ”rätten till rättvisa” är en grundläggande rättighet som fastställts i grundlagen. Till rättsskyddet hör rätten att söka ändring i beslut hos rättskipningsorgan. Bildningsväsendet utgör en krävande helhet för de kommunalt anställda: utöver bestämmelserna i kommunallagen

Fyra år är inte en lång tid i kommunens utveckling, men redan under de här åren kan de kommunala beslutsfattarna se resultat av sitt arbete. Ingen bygger ändå sin kommun ensam. Servicen för kommuninvånarna kommer till genom samarbete i nämnderna, styrelsen, fullmäktigegruppen, fullmäktige och i

År 2020 var på många sätt både exceptionellt och historiskt för Kommunförbundet. Vi tog flera stora steg framåt tack vare omstruktureringen av organisationen och de förändringar som coronakrisen medförde. Den globala pandemin påverkade var och en av oss och den utmanade oss på ett aldrig tidigare

Marko Nurmikolu

De nya bestämmelserna om kungörelser i förvaltningslagen (432/2019) har inneburit att de offentliga kungörelserna flyttat från ämbetshusens fysiska anslagstavlor till myndigheternas webbplatser. Anslagsförfarandet var i årtionden det normala delgivningssättet i ett stort antal ärenden inom