Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Rättsskydd, eller ”rätten till rättvisa” är en grundläggande rättighet som fastställts i grundlagen. Till rättsskyddet hör rätten att söka ändring i beslut hos rättskipningsorgan. Bildningsväsendet utgör en krävande helhet för de kommunalt anställda: utöver bestämmelserna i kommunallagen

Fyra år är inte en lång tid i kommunens utveckling, men redan under de här åren kan de kommunala beslutsfattarna se resultat av sitt arbete. Ingen bygger ändå sin kommun ensam. Servicen för kommuninvånarna kommer till genom samarbete i nämnderna, styrelsen, fullmäktigegruppen, fullmäktige och i

År 2020 var på många sätt både exceptionellt och historiskt för Kommunförbundet. Vi tog flera stora steg framåt tack vare omstruktureringen av organisationen och de förändringar som coronakrisen medförde. Den globala pandemin påverkade var och en av oss och den utmanade oss på ett aldrig tidigare

Marko Nurmikolu

De nya bestämmelserna om kungörelser i förvaltningslagen (432/2019) har inneburit att de offentliga kungörelserna flyttat från ämbetshusens fysiska anslagstavlor till myndigheternas webbplatser. Anslagsförfarandet var i årtionden det normala delgivningssättet i ett stort antal ärenden inom

vesa peltola

Den snabba minskningen av energitorvsanvändningen leder till svårigheter för torvutvinningsbranschen och medför stora merkostnader för energibolag och andra som använder torv. Den kommunala ekonomin har fått ringa uppmärksamhet i diskussionen. Pressen på att avveckla energitorven i snabbare takt kan

En av kommunens primära uppgifter enligt kommunallagen är att främja invånarnas välfärd. Vad innebär denna uppgift i fråga om barn och unga? Det första man tänker på då det gäller främjandet av hälsa och välfärd är ofta social- och hälsovårdstjänsterna. Dessa tjänster utgör en viktig och nödvändig

Inom ramen för kommunalt beslutsfattande har vi ungdomsfullmäktigen, som enligt kommunallagen ska finnas till för att trygga ungas påverkningsmöjligheter i den kommunala beslutsgången. Dessa ungdomsfullmäktigen är visserligen utmärkta sätt för unga att bli hörda, men deltagande barn och unga är

Vem hade trott att vi fortfarande skulle vara i den här situationen i vår – ett helt år efter de första veckorna med corona? När vi på Kommunförbundet för ett år sedan gjorde en enkät för att kartlägga de utmaningar som coronatiden innebär för kommunerna, funderade vi på om återhämtningsskedet

Inom gymnasieutbildningen har relationstalet 58/42 under flera år beskrivit flera olika saker. I de flesta fall har det varit fråga om ett sammanträffande, men talet har varit en bra tumregel i många sammanhang. Det har beskrivit både ansökningarna till gymnasiet, studerandenas könsfördelning

Kommunen skapar grunden, är Kommunförbundets kommunalvalsslogan. Det gäller också för utbildningen, som i hög grad sköts av kommunerna. Till kommunernas uppgifter hör att ordna småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Det är frivilligt för kommunerna att ordna utbildning

Ulla Karvo
Skribent

Vår verksamhet är ofta indelad i olika tidsperioder, vilket underlättar hanteringen av ärendena och hur de sköts. Nu befinner vi oss i början av det nya året och de flesta av oss hoppas att det ska bli bättre än det föregående. Vi vet inte hurdan framtiden blir, men vi kan ta lärdom av det förflutna