Jasmin Repo 2.12.2021

Kommunala beslutsfattare - vet du vad inflytelserik internationell verksamhet innebär i er kommun?

Internationellt samarbete som en del av verktygslådan för kommunernas utveckling har fortfarande i varierande grad identifierats och utnyttjats i kommunernas och städernas organisationer av tjänsteinnehavare och förtroendevalda.

Det finns kommuner där betydelsen av internationell verksamhet, och noggrant valda mål för den, har lyfts fram ända från strateginivå; men på andra håll tas internationell verksamhet sällan eller aldrig med i strategin eller till exempel på ledningens agenda. Också i det här avseendet är kommunerna olika. Ii kommun är ett utmärkt exempel på en liten kommun som i klimatfrågor har haft betydligt mer internationellt samarbete än dess storlek låter förvänta. Det är möjligt att det på annat håll är ett medvetet val att internationaliseringen inte syns i målen, men jag vågar påstå att det i bakgrunden också finns en brist på kunskap och kompetens om internationaliseringens olika betydelser och den grundläggande logiken i internationell verksamhet.

Alla fenomen som påverkar kommunerna är mer eller mindre globala. Ingen kommun kan ställa sig utanför de internationella utvecklingsförloppen, vare sig det gäller klimat- och miljöfrågor, tillgång till investeringsfinansiering eller prisutvecklingen för bostäder i och med urbaniseringen.

Kommunernas grundläggande verksamhet har alltså redan till sin utgångspunkt internationella samband.

Ett brett spektrum av varierande termer beskriver den internationella verksamheten

Det är svårt för en som inte behärskar vokabulären att sätta sig in i internationell verksamhet, eftersom terminologin ibland är mycket utmanande. Med kommunens internationella inriktning eller internationalisering kan man till exempel avse näringslivets, läroanstalternas eller befolkningsunderlagets internationella karaktär, det internationella kunnandet eller internationella utvecklingsmöjligheter.

Det internationella samarbetet syftar däremot på verksamheten. Kort sagt är internationellt samarbete ett långsiktigt sätt att utveckla kommunerna och att stödja uppnåendet av de mål som ställts i respektive kommun.

Som kommunal beslutsfattare kan du söka lösningar internationellt

Om man i din kommun har som mål att exempelvis skapa idrottstjänster av hög kvalitet som främjar invånarnas välbefinnande, kan ett sätt bland andra vara att söka utvecklingsformer på ett internationellt plan. Som kommunal beslutsfattare kan du bygga upp samarbetsrelationer med kommuner med samma utvecklingsbehov, delta i ett internationellt utvecklingsprojekt eller delta i verksamheten i ett nätverk som berör ämnet.

Jag uppmuntrar dig, kommunala beslutsfattare, att djärvt föra en diskussion om vad internationaliseringen innebär just i er kommun och vad man vill uppnå genom det internationella samarbetet.

Inflytelserik verksamhet kräver djärva avgränsningar. Det är alltså skäl att skrota önskebrunnen och sätta upp så konkreta mål som möjligt samt fundera på vem som ska främja de valda målen och med vilka resurser.

Internationellt samarbete är också ett sätt att utveckla kompetensen hos organisationen och dess anställda. Detta kunde oftare också finnas på personaladministrationernas agenda, eftersom det brukar få för lite uppmärksamhet.

Att en ny fullmäktigeperiod inleds erbjuder ett utmärkt tillfälle att diskutera alla dessa frågor. I de flesta kommuner finns det också en eller flera sakkunniga inom internationell verksamhet som kan hjälpa till med dessa överväganden.

Liksom i all annan kommunal verksamhet lönar det sig att i det internationella samarbetet medvetet välja vad som är viktigt för just den egna organisationen. Det internationella samarbetet ska också ledas och såväl kunnande som tid ska satsas på granskningen av dess effekter.

Mindre kan vara mer, om man gör det väl.

Frågor till stöd för diskussionen

  • Vill ni vara en föregångare som delar erfarenheter och kunnande med andra?
  • Vill ni hitta lösningar och stöd för just er kommuns smärtpunkter och utvecklingsbehov?
  • Vilka ämnesområden anser ni vara särskilt viktiga, där en internationell dimension och internationellt samarbete särskilt skulle bidra med positiv stimulans?

 

Kort om skribenten

Skribenten har tidigare varit som specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

 

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor