Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Skribent

Ansvaret för att ordna sysselsättningstjänster överförs i enlighet med regeringens riktlinjer från statens arbets- och näringsförvaltning till kommunerna 2024. Kommunernas roll när det gäller att främja den lokala livskraften kommer i och med reformen att stärkas ytterligare. Men vilka möjligheter

Välfärdsområdena inleder verksamheten från början av 2023. Före det görs både en sänkning av skattesatsen på riksnivå och en kommunspecifik överföringskalkyl. I kalkylerna ligger fokus på de ekonomiska uppgifter som kommunerna rapporterar för åren 2021–2022. På samma sätt som för ett år sedan finns

Skribent

I Kommunförbundet pågår två projekt för utveckling av informationsproduktionen och statistikföringen inom ungdoms- och kulturtjänsterna. Projekten finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet samt Kommunförbundet och genomförs tillsammans med kommunerna och andra intressentgrupper. Det

Coronakrisen drabbade vårt kommunalval hårt - för det första blev valet framflyttat från april till juni och för det andra blev valdeltagandet rekordlågt. Inför vårt eget kommunalval kunde jag avundas Estland och Danmark som jag trodde skulle undgå coronans inverkan, eftersom de skulle gå till val

Kuvassa Annika Korpela
Skribent

Ändringarna i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FINLEX) trädde i kraft i juli 2021. Utifrån antalet förfrågningar, e-postmeddelanden och telefonsamtal om tillämpningen av paragraferna som vi på Kommunförbundet har fått är det lätt att dra slutsatsen att denna förändring inte har

Genom ett öppet webbevenemang som ordnades tisdag 12.10.2021 inledde Undervisnings- och kulturministeriet en diskussion om utvecklandet av möjligheterna till kontinuerligt lärandet inom utbildningssystemet. Som bas för den fortsatta beredningen har Undervisnings- och kulturministeriet utarbetat

Skribent

Sanna Marins regering offentliggjorde i slutet av september sin proposition om statsbudgeten 2022. Samtidigt med budgeten publicerades också höstens kommunekonomiprogram och konjunkturöversikten från Finansministeriets ekonomiska avdelning. Budgetpropositionen är den sista där organiseringen och

Ari Korhonen
Skribent

I de rapporter som KommunTurva publicerade i början av 2021 konstaterades att hotfulla situationer och våldssituationer håller på att öka. Detta gäller särskilt inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken och undervisningen. Både fysiskt och psykiskt våld förekommer. Hotfulla situationer

Offentliga upphandlare ansvarar för upphandlingar med mycket stort ekonomiskt värde. Vi utarbetar icke-diskriminerande offertförfrågningar, jämför anbuden opartiskt, fattar välgrundade upphandlingsbeslut, utesluter anbudsgivare och anbud med stöd av lagen, övervakar att avtalen följs och betalar

Skribent

Kommunerna står inför en ny utmaning när det gäller att främja hälsan och stärka välfärden. När ansvaret för social- och hälsovårdstjänster överförs till välfärdsområdena ska kommunerna erbjuda möjligheter för invånarna och uppmuntra dem att ta hand om sin hälsa genom motion, en hälsosam kost