Johanna Vilkuna 21.2.2023

Effektivitet och finansiering bör stå i fokus för regeringens transportpolitik

I Finland är vi suveräna på att ställa upp bra mål för trafiken och genomföra utredningar och planer. Men det är svårare att fatta målinriktade beslut, förverkliga dem och prioritera de åtgärder som behöver vidtas då det finns otaliga behov och begränsat med pengar.

Finland behöver ett transportsystem som fungerar och som möjliggör tillgänglighet för människor och företag. Åtgärder bör vidtas för en trygg, utsläppsfri och kostnadseffektiv transport som gynnar hållbara färdsätt. Kommunens och statens åtgärder har en viktig roll, liksom också näringslivet och i sista hand bidrar alla vi som använder transportmedel. Också EU-lagstiftningen har en stor betydelse för att vi ska nå klimatmålen och lyckas med en grön omställning.

I Finland har transportpolitiken traditionellt varit ytterst ombytlig under olika regeringsperioder, vilket är ett problem för kommunerna, stadsregionerna och regionerna. Det här har man velat ändra på och nå långsiktighet genom Trafik 12-planen.

År 2021 godkändes Finlands första riksomfattande plan för trafiksystemet. En parlamentarisk styrgrupp ledde arbetet med planen och förväntningarna på politiskt engagemang var höga.

I Trafik 12-planen ingår alla transportformer. Målet är ett effektivt, hållbart och tillgängligt transportsystem. Genomförandet av planen har ändå inte kommit igång ordentligt, eftersom finansieringsbasen redan har undergrävts genom budgetbeslut. Följande regering måste snabbt vidta åtgärder för att uppdatera planen och stärka finansieringsbasen.

Med den nuvarande finansieringsnivån förfaller väg- och bannätet och de eftersatta reparationerna ökar. Nödvändiga utvecklingsprojekt fördröjs och satsningarna på kollektivtrafiken och annan hållbar mobilitet stampar på stället. Det här har också ekonomiska följder. Underhållet och utvecklingen av trafiksystemet måste nu sent omsider ges tillräcklig finansiering. Ledarskapet och modet att prioritera utifrån mål och effekter bör stärkas.

Den förändrade säkerhetssituationen har blottat hur sårbart vårt geografiska läge är här i denna nordliga avkrok. Det behövs strategiska val när man drar upp riktlinjerna för hur landets integration i riktning mot Sverige, Norge, de baltiska staterna och Centraleuropa ska utvecklas. Man måste se till allt från hamnarna och logistiska knutpunkter till de riksomfattande och regionala centralorternas tillgänglighet, i synnerhet när det gäller spårtrafiken.

Resekedjorna bör förbättras på alla områden vid kollektivtrafikens knutpunkter, till exempel i regioner kring stationer.

I stadsregionerna svarar kommunerna i huvudsak för finansieringen av kollektivtrafiken. Statligt stöd behövs för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft och finansieringsbas efter coronakrisen samt för sådana investeringar i kollektivtrafiken som en hållbar tillväxt förutsätter.

I områden med små passagerarflöden måste man kunna skapa allt effektivare tjänster genom samarbete mellan offentliga aktörer. Det behövs informationsutbyte mellan välfärdsområdena, FPA, kommunerna och närings-, trafik- och miljöcentralerna, samordning av transporttjänsterna samt gemensam upphandling inom exempelvis servicetrafik eller efterfrågestyrd trafik. 

Samhällsstrukturen och servicenätet styr möjligheterna att använda hållbara färdsätt. Då man utvecklar dem bör man beakta tillgängligheten till fots, med cykel samt med kollektivtrafik. 

Infrastrukturen för gång- och cykeltrafik har under de senaste årtiondena fått se sig omkörd av biltrafiken. Det ligger ändå en förändring i luften, även om saneringen av den gamla infrastrukturen och omfördelningen av gatuutrymmet tar tid. Att öka andelen gång och cykling samt klimat- och hälsofördelarna är också statens ambition. Statsunderstödet inom investeringsprogrammet för gång och cykling måste senast nu stabiliseras på en verkningsfull nivå. Tillgängligheten och valet av transportmedel börjar vid hemdörren.

I trafiksystemet bör man göra prioriteringar som syftar till att bygga en hållbar ekonomi. Alla Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet finns på vår webbplats och målen för transport finns under punkt 13.   

Kort om skribenten

Skribenten är utvecklingschef vid Kommunförbundet.

På Twitter: @JohannaVilkuna