Elsa Mantere, blogg 10.4.2024

Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt – kommunerna har redan bra nätverk för att främja ungas välmående

Elsa Mantere.

Styrnings- och servicenätverken för de unga är en viktig del av kommunernas ungdomspolitik. I lösningar som gäller de ungas välmående behöver vi alltså inte uppfinna hjulet på nytt, utan vi kan utnyttja redan befintliga samarbetsnätverk. Dessa nätverk behandlar levnadsförhållanden och tjänster för alla unga i kommunen.

Bestämmelser om styrnings- och servicenätverk för unga finns i 9 § i ungdomslagen (1285/2016) och de är i princip myndighetsnätverk. Nätverken eller samarbetsgrupperna har i uppgift att växelverka med sammanslutningar som producerar tjänster för unga. Inom nätverket behandlas inte enskilda ungdomars ärenden utan det har ett bredare fokus.

Nätverkens uppgifter är lagstadgade. De ska samla in information om de ungas levnadsförhållanden, samordna tjänster riktade till unga och främja ungdomsverksamheten. 

Nätverket kan ingå i något annat nätverk eller någon annan arbetsgrupp i kommunen och det kan också vara gemensamt för flera kommuner. 

Projektet Paragraf nio stärker styrnings- och servicenätverken för unga

För närvarande utnyttjas inte styrnings- och servicenätverkens fulla potential för kunskapsbaserad ledning och samordning av tjänster. 

Målet är att hitta en lösning på detta via Kommunförbundets projekt Paragraf nio. Projektet syftar till att förstärka verksamheten i kommunernas styrnings- och servicenätverk och att säkerställa att deras uppgifter fullgörs i en tid då de samhälleliga strukturerna förändras.

I framtiden blir det allt svårare att sörja för välmående, likabehandling och jämställdhet bland barn och unga, då kommunernas ekonomi försämras, åldersklasserna krymper, de regionala skillnaderna ökar och befolkningen koncentreras till centralorterna.

Nätverken måste utnyttjas frimodigt

Nätverken har potential att ge betydande fördelar. De ger en helhetsbild av de tjänster för unga som tillhandahålls i kommunen och tillgången till dem. Dessutom erbjuder nätverken aktuell information om de ungas situation inom olika sektorer, vilket kan utnyttjas till stöd för beslutsfattandet.

Nätverken är ett utmärkt sätt att omsätta kommunens ungdomspolitik i praktiken, förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden samt främja de ungas välmående i kommunerna. De måste dock utnyttjas aktivt och förbehållslöst i kommunerna.

Specialsakkunnig

Kort om skribenten

Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

Keltaiset viivat

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe