Cirkulär 8/80/2000, Outi Raitoaho, 25.2.2000

Behörighetsvillkor och utnämningsgrunder för tjänster om vilka det stadgas i grundlagen, 125 §

Enligt 125 § Finlands grundlag, som träder i kraft i början av mars 2000, är de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. 

​Enligt motiveringen till regeringens proposition (RP 1/1998) skall de allmänna utnämningsgrunderna tolkas i sammanhang med de allmänna och särskilda behörighetsvillkoren för respektive tjänst och då skall också tjänstebenämningen och uppgiftsområdet samt de konkreta arbetsuppgifter som hör till tjänsten beaktas.

Nedan bedöms den juridiska betydelsen av denna bestämmelse när en kommunal myndighet beslutar om val av tjänsteinnehavare. Bestämmelsen innebär i varje fall att när en tjänsteinnehavare väljs till en tjänst skall den som väljer, då det är fråga om kommunala tjänster, utöver de egentliga behörighetsvillkoren också fästa uppmärksamhet vid en jämförelse av sökandenas skicklighet, förmåga och beprövade medborgerliga dygd.

Inom kommunalförvaltningen har utnämningsrätten hittills främst begränsats av bestämmelserna i lagen om jämställdhet, förbudet mot diskriminering som ingår i lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet och de begränsningar som föranleds av allmänna prövningsprinciper inom förvaltningen. I övrigt har det varit möjligt att bland de sökanden som fyller de allmänna och särskilda behörighetsvillkoren välja vem som helst av dem som fyller behörighetsvillkoren till en kommunal tjänst. Utnämningsrätten kommer således uppenbarligen att inskränkas jämfört med vad som tidigare gällde.

Närmare upplysningar:
Riitta Myllymäki, tfn (09) 771 24 63
Heikki Saipio, tfn (09) 771 23 63
Outi Raitoaho, tfn (09) 771 24 72

 

Allmänt

Regeringens proposition (RP1/1998 rd) till riksdagen om Finlands nya rege-ringsform antogs av riksdagen i december 1998. I riksdagen ändrades namnet på lagen till Finlands grundlag. Finlands grundlag träder i kraft den 1 mars år 2000.

I denna promemoria granskas den kommunala självstyrelsen enligt 120 § i relation till de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som fastslås i 125 § 2 mom.

Bestämmelserna om utnämningsgrunderna ingår nu i grundlagen. Utöver detta förutsätts inte en separat lag om utnämningsgrunderna för kommunala tjänster utan grundlagen tillämpas direkt på utnämningsbesluten.

Bestämmelser i grundlagen om behörighetsvillkor och utnämningsgrunder för tjänster ( 125 §)

Enligt bestämmelsen är de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Enligt motiveringen till regeringens proposition skulle den föreslagna bestämmelsen utvidgas till att utöver statens tjänster dessutom gälla alla offentliga tjänster och därigenom också till exempel kommunala tjänster.

Inom kommunalförvaltningen har utnämningsrätten hittills främst begränsats av bestämmelserna i lagen om jämställdhet, 2 § lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet och de begränsningar som föranleds av allmänna prövningsprinciper inom förvaltningen. I övrigt har det varit möjligt att bland de sökanden som fyller de allmänna och särskilda behörighetsvillkoren välja vem som helst av dem som fyller behörighetsvillkoren till en kommunal tjänst.

En kommunal myndighets beslut om val av tjänsteinnehavare faller inom ramen för kommunalbesvär. När förvaltningsprocesslagen tillämpas måste således också skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd utredas.

Enligt motiveringen till regeringens proposition skall de allmänna utnämningsgrunderna tolkas i sammanhang med de allmänna och särskilda behörighetsvillkoren för respektive tjänst och då skall också tjänstebenämningen och uppgiftsområdet samt de konkreta arbetsuppgifter som hör till tjänsten beaktas.

Enligt motiveringen till regeringens proposition avses med skicklighet närmast utbildning eller genom arbetserfarenhet förvärvade kunskaper och färdigheter. Med begreppet förmåga hänvisar lagen till sådana personliga egenskaper som förutsätts för goda arbetsresultat, t.ex. naturlig begåvning, organisationsförmåga, initiativkraft och andra liknande egenskaper som är nödvändiga för en framgångsrik skötsel av uppgifterna i fråga. Med beprövad medborgerlig dygd avses i samband med allmänna medborgerliga aktiviteter förvärvade meriter som har relevans för skötseln av tjänsten samt ett gott uppförande. Ordet medborgerlig har i detta sammanhang ingenting att göra med finskt medborgarskap.

Skickligheten, förmågan och den beprövade medborgerliga dygden bland sökandena till en offentlig tjänst förutsätter i fortsättningen en viss jämförelse av dessa egenskaper. Vid val till tjänst skall således också i fråga om kommunala tjänster utöver de egentliga behörighetsvillkoren uppmärksamhet dessutom fästas vid en jämförelse av sökandenas skicklighet, förmåga och beprövade medborgerliga dygd. Utnämningsrätten kommer således uppenbarligen att inskränkas jämfört med vad som tidigare gällde för besluten om val av tjänsteinnehavare till kommunala tjänster.

Förhållandet till den kommunala självstyrelsen

Bestämmelserna om kommunal självstyrelse ingår i 120 § grundlagen. Då både bestämmelserna om kommunal självstyrelse och bestämmelserna om allmänna utnämningsgrunder för offentliga tjänster ingår i grundlagen, kan dessa bestämmelser inte prioriteras i förhållande till varandra. I egenskap av allmän bestämmelse utesluter inte bestämmelsen om kommunal självstyrelse bestämmelsen om utnämningsgrunder för tjänster, men den framhäver kommunens möjlighet att använda sin egen prövningsrätt vid utnämning till tjänster.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne 
verkställande direktör

Kari Prättälä
chef för juridiska ärenden

Etiketter