Cirkulär

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer till Kommunförbundets medlemmar. De publiceras samtidigt på finska och svenska.

Kommunförbundet skickar cirkulären per e-post till kommunernas och samkommunernas registraturer samma dag som de publiceras på webben.

​I ett beslut som en kommunal miljövårdsmyndighet har fattat med stöd av miljöskyddslagen och vattenlagen får ändring i regel sökas hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärsskriften och dess bilagor skall dock tillställas den kommunala miljövårdsmyndigheten. Till beslutet eller ett protokollsutdrag över

Lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) trädde i kraft 1.9.2000. De första avtalen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning vinner emellertid giltighet 1.1.2001. Det är länsstyrelserna som skall bära ansvaret för rådgivningen. Det är således inte fråga om en obligatorisk

Det utjämningssystem för stora kostnader inom barnskyddet som trädde i kraft 1.3.1999 har under sin giltighetstid hunnit väcka många frågor i anslutning till avgränsning och tolkning i praktiken. Kommunförbundet gav rekommendationer om utjämningssystemet i cirkulär 8/80/1999 (23.2.1999). Dessa

Lagen om indrivning av fordringar (513/99) trädde i kraft 1.9.1999. Konsumentverket har gett ut en samling anvisningar som innehåller principerna för god indrivningssed. ​Enligt 4 § lagen om indrivning av fordringar får vid indrivning inte användas ett förfarande som strider mot god indrivningssed

​Lagen om ändring av marktäktslagen (495/2000) gavs 26.5.2000 och ändringen träder i kraft 15.6.2000. Vid ändringen gjordes de mindre ändringar i marktäktslagen som markanvändnings- och bygglagen (132/1999) gav anledning till. Förbudet enligt 6 a § den gamla byggnadslagen (370/1958) mot marktäkt i

​Miljöskyddslagen (MSL) och till den anknutna lagändringar samt miljöskydds-förordningen (MSF) och vissa ändringar av förordningar har trätt i kraft 1.3.2000. Ändringar har gjorts i synnerhet i vatten- och avfallslagen, lagen om grannelagsförhållanden och hälsoskyddslagen. Lagarna om luftvård

​Den nya miljöskyddslagen och därmed sammanhängande lagändringar samt miljöskyddsförordningen och ändringar i förordningar träder i kraft 1.3.2000. I samband med ändringen har bl.a. lagen om miljötillståndsförfarande och flera andra lagar upphävts och lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning