Cirkulär 35/80/2000, 8.12.2000, Leena Eränkö-Pohjanraito/eg

Sökande av ändring i miljöskydds- och vattenhushållningsärenden; mallar för besvärsanvisning, lagakraftsbevis, delgivning av besvär, handlingar i det beslut i vilket ändring söks

​I ett beslut som en kommunal miljövårdsmyndighet har fattat med stöd av miljöskyddslagen och vattenlagen får ändring i regel sökas hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärsskriften och dess bilagor skall dock tillställas den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Till beslutet eller ett protokollsutdrag över beslutet skall fogas en besvärsanvisning eller i vissa fall ett meddelande om förbud att anföra besvär. Också till en kommunal myndighets protokoll skall fogas uppgifter om möjligheten att söka ändring i beslutet.

Med detta cirkulär sänder vi till kommunens miljövårdsmyndighet mallar för besvärsanvisningar som fogas till beslut eller protokollsutdrag i ärenden som gäller miljöskyddslagen och vattenlagen.

I detta cirkulär påpekar vi också att det vanligen är kommunens miljövårdsmyndighet som ger lagakraftsbevis i ärenden som omfattas av miljöskyddslagen och vattenlagen samt att alla handlingar i det ärende som åberopas skall ges till besvärsmyndigheten i original.

Närmare upplysningar:
Leena Eränkö-Pohjanraito, miljöjurist, tfn (09) 771 25 54 
Obs! Bilagorna ses över (Leena Eränkö, 17.9.2007)

Bilagor
Mall för besvärsanvisning/miljöskyddslagen
Mall för besvärsanvisning/vattenlagen
Mall för kungörelse
Mall för brev

 

 

Sökande av ändring i beslut med stöd av miljöskyddslagen

Allmänt

Enligt 96 § miljöskyddslagen får ändring i beslut som en myndighet har fattat med stöd av denna lag som regel sökas hos Vasa förvaltningsdomstol så som anges i förvaltningsprocesslagen. Sådana beslut är miljötillstånd som beviljats med stöd av miljöskyddslagen (MSL 52-54 §), beslut om övervakningsbestämmelser och förvaltningstvång (13 kapitlet) samt beslut om anmälningar (MSL 64 §). Besvär över den behandlingsavgift som möjligen tas ut anförs i samma ordning som besvär över huvudärendet (MSL 96 §).

I 96 § 3 och 4 mom. miljöskyddslagen finns bestämmelser om de undantagsfall där ändring inte kan sökas genom besvär enligt ovan. De här fallen behandlas inte närmare här.

Enligt paragrafens 1 mom. skall besvärsskriften med bilagor tillställas den myndighet som har fattat beslutet, alltså i detta fall kommunens miljövårdsmyndighet.

Enligt 14 § förvaltningsprocesslagen skall besvärsanvisning fogas till ett beslut över vilket besvär kan anföras. I paragrafen anges vad som skall nämnas i besvärsanvisningen. I 15 § förvaltningsprocesslagen bestäms om upplysning om besvärsanvisning. Utöver dessa allmänna bestämmelser innehåller 19 § 4 mom. miljöskyddsförordningen (MSF) bestämmelser om att besvärsanvisning eller meddelande om eventuellt besvärsförbud skall fogas till beslutet. (Enligt 96 § 3 mom. miljöskyddslagen får beslut om till exempel överföring av anhängiga ärenden inte överklagas). I 27 § 2 mom. miljöskyddsförordningen sägs att besvärsanvisning skall fogas till det beslut som ges med anledning av anmälan.

Tillståndsbeslut ges efter anslag

Enligt 53 § miljöskyddslagen ges ett tillståndsbeslut den dag som anges i en kungörelse som sätts upp på tillståndsmyndighetens anslagstavla (anslag), varvid beslutet anses ha kommit till parternas kännedom. Detta innebär att besvärstiden för samtliga parter börjar löpa samma dag. Enligt detaljmotiveringarna till 53 § miljöskyddslagen (RP 84/1999) var det tänkt att förordningen skulle innehålla bestämmelser om att det av den till beslutet fogade besvärsanvisningen entydigt skall framgå det datum då besvär senast skall lämnas in. Någon sådan bestämmelse togs dock inte med i förordningen. Trots det kan man i beslutet klart ange när besvärstiden löper ut. Till beslutet fogas till exempel följande text:

Ändring i beslutet får sökas hos Vasa förvaltningsdomstol.

Besvärstiden löper ut ___.___20___.

Besvärsanvisning bifogas.

Då besvärstidens utgångsdatum beräknas är det skäl att beakta 2 § lagen om beräknande av laga tid (150/1930) enligt vilken dagen för delfående, som för miljötillståndens del betyder dagen för delgivning av beslutet, inte räknas till besvärstiden. Som en följd av bestämmelsen i 5 § lagen om beräknande av laga tid skall sista dagen för besvärstid, om den infaller på helg- eller högtidsdag, flyttas till första vardagen efter den dag då besvärstiden hade gått ut.

Beslut som enligt 53 § miljöskyddslagen meddelas efter anslag sker i praktiken så att ett meddelande om delgivningsdag sätts upp på kommunens anslagstavla efter att mötet behandlat och avgjort ärendet och man med säkerhet vet att protokollet blir färdigt, undertecknat och granskat före delgivningsdagen. Anslagsdagen, alltså den dag kungörelsen sätts upp på anslagstavlan, får inte vara densamma som den dag tillståndsbeslutet ges. Delgivningsdag är alltså det datum som anges i kungörelsen och beslutet och som bestäms när ovan nämnda tidsplan är fastslagen. Ett anslag sätts upp på kommunens anslagstavla tidigast dagen före delgivning. Närmare bestämmelser om innehållet i kungörelsen finns inte. Utöver en tillräcklig precisering av tillståndsärendet, delgivningsdag och anslagsdag kan det vara skäl att i korthet nämna att besvärstiden börjar löpa på delgivningsdagen och kanske också var man kan få närmare upplysningar/utdrag m.m.

I beslut som inte kan överklagas konstateras i motsvarande punkt:

Enligt _____§ miljöskyddslagen får ändring i detta beslut inte sökas genom besvär.

Observera att enligt 46 § 4 mom. miljöskyddslagen skall även beslut i sådana fall som avses i paragrafens 2 mom. (gemensam kontroll av miljöpåverkan) och 3 mom. (åläggande att förelägga kontrollplan) ges efter anslag.

I bifogade mall för besvärsanvisning beaktas både beslut som ges efter anslag och bevisligen delgivna beslut. I mallen för besvärsanvisning kan det ena alternativet för besvärstid utelämnas eller strykas över.

Tillsynsbestämmelser, beslut om förvaltningstvång och beslut till följd av anmälan

Beslut som gäller tillsynsuppmaning och förvaltningstvång eller beslut om anmälan med stöd av miljöskyddslagen eller på grund av undantag från kommunens miljöskyddsbestämmelser ges inte efter anslag. Sådana beslut delges varje förpliktigad var för sig (om till exempel äkta makar vardera är förpliktigade skall de få var sin delgivning), i första hand mot mottagningsbevis eller genom stämningsdelgivning i enlighet med 4 och 8 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden. Det här på grund av att offentligt anslag eller andra särskilda delgivningsmetoder inte nämns i miljöskyddslagens bestämmelser om tillsyn och förvaltningstvång eller om anmälningar eller behandlingen av dessa frågor. Därför tillämpas bestämmelserna i 25 § förvaltningsprocesslagen och de allmänna bestämmelserna i lagen om delgivning i förvaltningsärenden i fråga om delgivning och besvärstidens början. Vid delgivning av beslut om vite, tvångsutförande eller avbrytande tillämpas 23 § i viteslagen som följer samma metoder för delgivning. Vid beräkning av tidsfrister tillämpas också bestämmelserna i lagen om beräknande av laga tid enligt vilka bland annat dagen för delfående inte räknas med i besvärstiden.

Besvärstiden för dessa beslut börjar från dagen för delfåendet, denna dag ej medräknad (22 § förvaltningsprocesslagen). Ordalydelsen i besvärsanvisningen är i detta avseende olik den som ges för miljötillståndsbeslut.

I bifogade mall för besvärsanvisning kan det ena alternativet som gäller besvärstidens början utelämnas eller strykas över.

I beslut av det här slaget kan inte heller besvärstidens sista dag entydigt anges.

Sökande av ändring med stöd av avfallslagen oförändrat

Observera att ändring i ett beslut som en kommunal miljömyndighet fattat med stöd av avfallslagen fortfarande söks enligt gammalt mönster, alltså hos den regionala förvaltningsdomstolen (66 § avfallslagen). Delgivning av beslut verkställs i första hand med mottagningsbevis eller genom stämningsdelgivning, och besvärstiden börjar från dagen för delfåendet.

Sökande av ändring i beslut med stöd av vattenlagen

 

Allmänt

Enligt 17 kap. 3 § vattenlagen söks ändring i beslut som en kommunal miljövårdsmyndighet har meddelat med stöd av 20 kap. 2 § vattenlagen hos Vasa förvaltningsdomstol så som anges i förvaltningsprocesslagen, om inte annat följer av vattenlagen. Här avses så kallade tillståndsärenden, dvs. tillståndsärenden i enlighet med 1 kap. 16 och 31 § samt 6, 9 och 10 kap. vattenlagen. Besvär över behandlingsavgift som tas ut anförs i samma ordning som besvär över huvudärendet.

Enligt paragrafen skall besvärsskriften och dess bilagor inom 30 dagar från beslutets delfående tillställas den kommunala miljövårdsmyndigheten i två exemplar. Lagen om beräknande av laga tid tillämpas också vid beräkning av besvärstid i enlighet med vattenlagen, bland annat så att dagen för delfåendet av beslutet inte räknas med.

Enligt 20 kap. 6 § skall en besvärsanvisning fogas till beslutet.

Beslut om tagande av hushållsvatten meddelas efter anslag

Enligt 20 kap. 6 § vattenlagen skall ett beslut som avses i 1 kap. 16 § (tagande av hushållsvatten från vattendrag) meddelas efter anslag och anses ha kommit parterna till kännedom när det meddelades.

Också i beslut som med stöd av vattenlagen ges efter anslag kan man ange när besvärstiden går ut. Till beslutet fogas till exempel följande text:

Ändring i beslutet får sökas hos Vasa förvaltningsdomstol.

Besvärstiden löper ut ___.___20___.

Besvärsanvisning bifogas.

Beslut i andra beslutsärenden med stöd av vattenlagen

Enligt 20 kap. 6 § vattenlagen skall beslut i andra beslutsärenden bevisligen delges parterna. I praktiken betyder detta närmast endera mottagningsbevis eller stämningsdelgivning i enlighet med 8 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden.

Andra beslutsärenden som den kommunala miljövårdsmyndigheten avgör är bland annat bestämmelser om att med stöd av 20 kap. 7 § låta utföra arbete på den försumliges bekostnad i ärenden som avser dikning enligt 6 kap. 7 § och 12 § 2 mom., ledande av avloppsvatten i dike enligt 10 kap. 6 § 2 mom. och i 9 § avsett underhåll av avlopp, ärenden där också viteslagen kan tillämpas, bland annat 23 § om delgivning och 24 § om ändringssökande.

I de fall där kommunens miljövårdsmyndighet har delegerat beslutanderätten i ett ärende som gäller tillstånd att utföra undersökningar med stöd av 1 kap. 31 § vattenlagen till en underlydande tjänsteinnehavare, söks ändring på samma sätt som för beslut av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Här tillämpas alltså inte rättelseyrkandeförfarandet. (20 kap. 1 och 2 § 2 mom. vattenlagen samt 7 § 3 mom. lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning).

I dikningsärende där part anvisats att ansöka om dikningsförrättning eller i annat ärende som med stöd av 20 kap. 2 § 3 och 4 mom. överförts till miljötillståndsverket får ändring inte sökas med stöd av paragrafens 5 mom. varför besvärsförbud med hänvisning till 20 kap. 2 § 5 mom. vattenlagen fogas till beslutet.

Med beaktande av 5 § förvaltningsprocesslagen får besvär inte anföras över den kommunala miljövårdsmyndighetens beslut med stöd av 21 kap. 2 § i ärenden som gäller uppmaning i samband med tillsyn, att väcka ett förvaltningstvångsärende eller att ge anmälan till polisen för förundersökning. Till dessa beslut fogas besvärsförbud med hänvisning till 5 § förvaltningsprocesslagen.

 

Meddelande om rättegångsavgift

Vasa förvaltningsdomstol tar liksom övriga förvaltningsdomstolar ut en handläggningsavgift för beslut (för närvarande 400 mk) med undantag för vissa i lag särskilt bestämda ärenden som inte är aktuella här samt i ärenden som ?utan att de materiella frågorna ens delvis avgörs återförvisas för behandling vid en lägre myndighet eller överförs på en behörig myndighet? och i de fall då länsrätten ?ändrar ett beslut av en lägre myndighet till förmån för ändringssökanden? (3 § och 7 § 8 punkten lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993).

Det är skäl att meddela om avgiften i beslutet eller i en bilaga på det sätt som anges i mallen för besvärsanvisning.

Hörande med anledning av besvär

Den kommunala miljövårdsmyndigheten skall hålla de till Vasa förvaltningsdomstol riktade besvärshandlingar som tillställts myndigheten framlagda minst 30 dagar efter besvärstidens utgång (MSL 98 §). Besvären skall i regel delges parterna och de myndigheter som bevakar allmänt intresse för att dessa skall kunna bemöta besvären. Vid delgivning tillämpas bestämmelserna i lagen om delgivning i förvaltningsärenden. I praktiken betyder det här bland annat att delgivning till parter som inte är kända skall verkställas genom offentlig kungörelse på kommunens anslagstavla. Delgivning till parter som är kända tillställs vederbörande i brev. Lagen om delgivning i förvaltningsärenden förutsätter inte obetingat att ett sådant brev tillställs vederbörande med posten som rekommenderat brev eller mot mottagningsbevis eller överlämnas genom stämningsdelgivning. Myndigheten prövar alltså om delgivning skall ske med orekommenderat brev eller bevisligen på sätt som nämns i det föregående (9 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden). Utöver specifikation av ärende och besvär skall i kungörelse och brev meddelas var besvärshandlingarna är framlagda samt vart bemötandena kan lämnas inom den tid som satts ut för avgivande av bemötande. Bilagorna 3 och 4 är mallar för kungörelse och brev.

När tiden för avgivande av bemötande sätts ut är det skäl att beakta att besvärshandlingarna, bemötandena och kommunens utlåtande om dem skall tillställas Vasa förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att den utsatta tiden för avgivande av bemötande gått ut.

Utöver bemötandena av besvär står den kommunala miljövårdsmyndigheten inte till tjänst med att skaffa ytterligare bemötanden, utlåtanden eller utredningar i ärendet vilka besvärsmyndigheten vid behov skaffar.

De handlingar som här avses är det överklagade beslutet eller ett officiellt protokollsutdrag jämte besvärsanvisning, en ansökan eller annan handling jämte bilagor vilken anhängiggjort ärendet, kungörelser och annonser i anslutning till ärendet, protokoll och förhandlingspromemorior i ärendet, erhållna utlåtanden, anmärkningar och åsikter, sökandens bemötanden, offentlig kungörelse av beslut, kungörelse av besvär, bemötanden med anledning av besvär och kommunens utlåtande i besvären.

Lagakraftsbevis

Praxis i besvärsinstanserna har redan tidigare varit att ett lagakraftsbevis utfärdas av den myndighet som tar emot besvärsskriften. Förfarandet är nu det samma också i förvaltningsbesvär i enlighet med miljöskyddslagen: den myndighet som fattat beslutet utfärdar lagakraftsbeviset, till exempel den kommunala miljövårdsmyndigheten som alltså skall tillställas besvärsskriften.

Om en besvärsskrift felaktigt direkt tillställs Vasa förvaltningsdomstol meddelar förvaltningsdomstolens registratorskontor (per telefax/telefon e.dyl.) detta till den myndighet som fattat beslutet och sänder omgående handlingarna till myndigheten. Enligt 26 § 2 mom. skall besvär prövas också då det tillställts Vasa förvaltningsdomstol inom besvärstiden.

Lagakraftsbevis kan inte utfärdas före besvärstidens utgång vilket i praktiken betyder att det kan utfärdas tidigast den första vardagen efter den dag då besvärstiden hade gått ut (5 § lagen om beräknande av laga tid (150/1930). Observera att dagen för delfående enligt 2 § lagen om beräknande av laga tid, vilket för miljötillståndens del betyder dagen för delgivning av beslutet, inte räknas med i besvärstiden. I synnerhet då lagakraftsbevis begärs strax efter det att besvärstiden gått ut är det säkrast att fråga Vasa förvaltningsdomstols registratorskontor om de tagit emot besvär under de sista dagarna av besvärstiden. Telefonnumret till Vasa förvaltningsdomstol är (06) 328 21 11.

Lagakraftsbeviset kan till exempel ha följande formulering: 
Lagakraftsbevis

Ändring i detta beslut har inte sökts genom besvär inom besvärstiden som gick ut den ___ _____________ 20___.

(ort)_______________________ den ___.______________ 20___.

(underskrift:) _____________________________________
(tjänstebeteckning och förtydligande av underskriften)

Undertecknaren skall genom en instruktion eller arbetsbeskrivning ha rätt att underteckna sådana handlingar.

Handlingar i anslutning till besvär

De handlingar som anknyter till besvären skall i original tillställas besvärsmyndigheten, det vill säga Vasa förvaltningsdomstol. Det är viktigt att myndigheten får alla handlingar som anknyter till ärendet. En uttrycklig bestämmelse om detta ingår i 17 kap. 3 § 3 mom. vattenlagen och en mera generell sådan i 98 § miljöskyddslagen. Också utan bestämmelser är det klart att alla handlingar skall tillställas den besvärsmyndighet som handlägger besvären. Ärendet blir ju anhängigt i en annan instans som uttryckligen behöver handlingarna i original för att kunna handlägga ärendet. De handlingar som här avses är det överklagade beslutet eller ett officiellt protokollsutdrag jämte besvärsanvisning, en ansökan eller annan handling jämte bilagor vilken anhängiggjort ärendet, kungörelser och annonser i anslutning till ärendet, protokoll och förhandlingspromemorior i ärendet, erhållna utlåtanden, anmärkningar och åsikter, sökandens bemötanden, offentlig kungörelse av beslut, kungörelse av besvär, bemötanden med anledning av besvär och kommunens utlåtande i besvären.

Undantag från kravet på handlingar i original utgör enligt vår uppfattning sådana handlingar om säkerhet som avkrävs verksamhetsidkare (MSL 42 § 3 mom.) eller verkställighet av tillståndsbeslut (MSL 101 § 1 mom.). I de här fallen är det tillräckligt om kopior fogas till besvärshandlingarna. Till den del det behövs kan kommunen ta kopior av de handlingar som samlats under handläggningen av ärendet för den kommunala miljövårdsmyndighetens bruk och arkivet samt lämna extra kopior i kommunen av projektplaner o.d. som hänför sig till ärendet.

Protokollsutdrag i det ärende som överklagas skall tillställas besvärsmyndigheten i komplett form eller som motsvarande kopia. Det här betyder att utdraget skall omfatta bland annat uppgifter om de närvarande vid sammanträdet, laglighet och beslutförhet samt besvärsanvisning.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Timo Kietäväinen
vice verkställande direktör

Leena Karessuo
chef för enheten

Etiketter