Cirkulär

Riksdagen godkände 17.2.2003 en ny förvaltningslag (434/2003) som träder i kraft den 1 januari 2004. Genom förvaltningslagen upphävs lagen om förvaltnings-förfarande (598/1982), lagen om översändande av handlingar (74/1954) och lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966). ​Förvaltningslagen

Språklagen gäller endast de grundlagsenliga nationalspråken, finska och svenska. Den nya språklagen ersätter den gamla språklagen från 1922. Språklagen innehåller bestämmelser om myndigheternas allmänna språkliga skyldigheter. Lagen medför inga nya språkliga rättigheter, men rättigheterna preciseras

Ordningslagen (612/2003) träder i kraft den 1 oktober 2003. I samband med ordningslagen upphävs 7 § kommunallagen, som innehåller ett bemyndigande att utfärda ordningsstadgor. I och med att denna bestämmelse upphävs den 1 oktober 2003, upphävs också de kommunala ordningsstadgorna. ​I ordningslagen

Utbyte av läkemedel införs den 1 april 2003. Vid generisk substitution byter apoteket ut det läkemedel som en läkare eller tandläkare förskrivit mot det billigaste eller nästan billigaste preparatet, om läkaren eller tandläkaren inte har förbjudit att läkemedlet byts ut. ​Apoteket expedierar alltid