Cirkulär 9/80/2004, Auli Valli-Lintu/aha, 6.2.2004

Språklagen och fullmäktiges möteskallelser och protokoll i tvåspråkiga kommuner

Finlands Kommunförbund har bett justitieministeriet ge ett utlåtande om tvåspråkiga kommuners skyldighet enligt 29 § språklagen att skriva fullmäktiges möteskallelser och protokoll på båda språken. Enligt justitieministeriets tolkning ska fullmäktiges möteskallelser och protokoll skrivas på båda språken, men inte nödvändigtvis så att båda versionerna är officiella. Minimikravet enligt språklagen är alltså en officiell version av fullmäktiges möteskallelse och ett officiellt protokoll, och av dessa görs översättningar som inte behöver vara officiella. Men språklagen förutsätter att möteskallelsen översätts i god tid så att fullmäktigeledamöterna och invånarna före fullmäktigemötet kan få information på båda språken om vilka ärenden fullmäktige behandlar. Skyldigheten att översätta möteskallelsen betyder inte att kommunen också måste översätta föredragningslistan.

​Protokollet ska översättas så att kommuninvånarna har tillräckligt med tid att sätta sig in i besluten innan besvärstiden går ut. Detta betyder att översättningarna helst bör finnas tillgängliga några dagar efter att det officiella protokollet blivit klart. Möteskallelser och protokoll ska översättas som sådana och får inte förkortas eller översättas delvis. Översättningsskyldigheten gäller också bilagor till protokollen.

Språklagen hindrar inte att man fortsättningsvis har officiella versioner på båda språken av möteskallelser, föredragningslistor och protokoll. Eftersom det enligt lagen är möjligt att ha endast en officiell version av möteskallelser och protokoll bör kommunen ange i förvaltningsstadgan vilket eller vilka språk som används.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne
verkställande direktör

Kari Prättälä
chef för juridiska enheten

Bilaga
Justitieministeriets utlåtande 19.12.2003 dnr 20/912/2003

Etiketter