Cirkulär

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer till Kommunförbundets medlemmar. De publiceras samtidigt på finska och svenska.

Kommunförbundet skickar cirkulären per e-post till kommunernas och samkommunernas registraturer samma dag som de publiceras på webben.

​Den 1 januari 2004 ändrades lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och socialvårdslagen så att servicesedlar kan användas inom vård- och om-sorgstjänster. Genom servicesedeln förbinder sig kommunen att upp till det

Lagen om preskription av skulder trädde i kraft 1.1.2004 och upphäver förordningen den 9 november 1868 om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer (32/1868) och de ändringar som senare gjorts i den. Med skulder avser den nya lagen penningskulder och andra förpliktelser