Cirkulär 17/80/2005, Ulla Hurmeranta, Jussi Kauppi, 9.8.2005

Lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden ändras – beslut om tillämpning av övergångsbestämmelsen ska fattas innan lagen träder i kraft 1.11.2005

I lagen ingår en övergångsbestämmelse med stöd av vilken fullmäktige innan lagen träder i kraft kan besluta att kommunen åtar sig följande uppgifter från och med en viss tidpunkt, dock senast två år efter lagens ikraftträdande:

 • ​skyldigheten att avlägsna stenmaterial som använts för halkbekämpning

 • kommunens skyldighet att underhålla gång- och cykelvägar

 • kommunens skyldighet att åta sig att fullgöra tomtägarnas underhållsskyldighet.

Genom detta cirkulär vill Kommunförbundet fästa kommunernas uppmärksamhet vid möjligheten att tillämpa övergångsbestämmelsen, eftersom det finns så litet tid för ett fullmäktigebeslut innan lagen träder i kraft. Till övriga delar ges anvisningar om lagändringen senare. Information om Efeko Ab:s kurser i anknytning till lagen finns på www.efeko.fi.

Närmare upplysningar:
Ulla Hurmeranta, tfn (09) 771 25 39
Jussi Kauppi, tfn (09) 771 25 60

 

Lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden ändras – beslut om tillämpning av övergångsbestämmelsen ska fattas innan lagen träder i kraft 1.11.2005

De viktigaste ändringarna till följd av lagen om ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (547/2005) är följande:

 • Underhållet av cykelvägar samt sådana gång- och cykelvägar som till sin utformning inte kan särskiljas från varandra ankommer på kommunen.

 • Avlägsnandet av stenmaterial som använts för halkbekämpning definieras som en del av underhållet och är således kommunens uppgift när det gäller körbanan.

 • I ett småhusdominerat område ska kommunen under de förutsättningar som anges i lagen åta sig att sköta de underhållsuppgifter som tomtägaren ansvarar för. För skötseln av uppgifterna får kommunen hos tomtägaren ta ut en avgift som motsvarar kostnaderna.

 • Arbete som utförs på en gata eller på ett allmänt område ska anmälas till kommunen. Kommunen kan med anledning av en anmälan meddela föreskrifter om arbetets utförande och ta ut avgifter enligt taxan. 

 • Dessutom förekommer ändringar i bestämmelserna om det administrativa förfarandet, övervakningen och sökandet av ändring. 

Lagändringen finns i sin helhet i Finlands författningssamling, t.ex. på adressen www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2005/.

Lagen utfärdades 15.7.2005 och träder i kraft redan 1.11.2005. Eftersom det kan krävas tid och nya arrangemang för att ändra kommunens och tomtägarens uppgifter innehåller lagen en övergångsbestämmelse. Enligt övergångsbestämmelsen kan fullmäktige innan lagen träder i kraft besluta att kommunen åtar sig följande uppgifter från och med en viss tidpunkt, dock senast två år efter lagens ikraftträdande:

 • skyldigheten att avlägsna stenmaterial som använts för halkbekämpning

 • kommunens skyldighet att underhålla gång- och cykelvägar

 • kommunens skyldighet att åta sig att fullgöra tomtägarnas underhållsskyldighet.

Skyldigheten att avlägsna stenmaterial som använts för halkbekämpning

Genom tillägget i 3 § 4 mom. fastställs att avlägsnandet av stenmaterial som använts för halkbekämpning är en del av underhållet. Detta innebär att det är kommunens uppgift att på våren avlägsna sand från körbanan och gång- och cykelvägar. Genom ett motsvarande tillägg i 4 § 1 mom. är tomtägaren skyldig att avlägsna sand från gångbanan.

De flesta kommunerna har också tidigare tillämpat den praxis som nu skrivits in i lagen. I så fall behöver kommunen inte fatta beslut om huruvida övergångsbestämmelsen ska tillämpas. Om man tidigare tolkat avlägsnandet av sand som en del av renhållningen och således som tomtägarnas uppgift är det motiverat att kommunen överväger om det är nödvändigt att övertagandet av uppgiften sker senare än nästa vår och att fatta ett beslut i frågan.

Underhåll av gång- och cykelvägar

I 4 § 3 mom. anges att underhållet av cykelvägar samt sådana gång- och cykelvägar som till sin utformning inte kan särskiljas från varandra ankommer på kommunen.

Genom denna precisering elimineras en oenhetlig tolkning då underhållet av kombinerade gång- och cykelvägar åläggs kommunen. Uttrycket ”som till sin utformning inte kan särskiljas från varandra” innebär att en målad mittlinje eller annan motsvarande märkning som skiljer gångbanan och cykelvägen från varandra inte påverkar ansvarsfördelningen i fråga om underhållet, utan kommunen är skyldig att underhålla leden. Om gångbanan eller cykelvägen däremot avskiljts till sin utformning till exempel med en trädrad eller stenbeläggning på olika nivå ankommer underhållet av cykelvägen på kommunen och underhållet av gångbanan på tomtägaren.

Om kommunen också hittills tolkat underhållet av gång- och cykelvägar som sin skyldighet, finns det sannolikt inget behov av att tillämpa övergångsbestämmelsen till denna del. Om man tolkat att ansvaret ligger hos tomtägaren är det motiverat att överväga om kommunen har beredskap att sköta underhållet av gång- och cykelvägarna redan följande vinter eller om det behövs extra tid och att fatta ett beslut som möjliggör tillämpningen av övergångsbestämmelsen.

Kommunens skyldighet att åta sig att fullgöra tomtägarnas underhållsskyldighet

Lagens 8 § 1 mom. ger liksom tidigare kommunen möjlighet att genom beslut åta sig att sköta det underhåll som ankommer på tomtägaren.

Till 8 § 2 mom. fogades en bestämmelse som innebär att om den nivå för underhållet som föreskrivs i lagen inte uppnås inom ett småhusdominerat område eller om underhållet fördelas särskilt ojämlikt mellan tomtägarna inom området, ska kommunen genom sitt beslut helt eller delvis åta sig att sköta det underhåll som enligt 4 § 1 mom. ankommer på tomtägarna. En förutsättning är dock att underhållet kan anordnas som en ändamålsenlig regional helhet och att området lämpar sig för maskinellt underhåll.

Beträffande ansvaret anger 3 mom. att när kommunen åtar sig att sköta det underhåll som enligt 4 § ankommer på tomtägarna, överförs ansvaret för underhållet på kommunen.

I 14 b § finns bestämmelser om avgifterna för underhållet enligt vilka kommunen årligen hos ägarna till de tomter som ligger invid gator som upplåtits till allmänt bruk inom dessa områden får ta ut en avgift som motsvarar kostnaderna för underhållet och renhållningen.

Småhusägarna har redan länge krävt att de underhållsuppgifter som ska skötas av tomtägarna bör överföras på kommunen. Man kan därför förvänta sig krav på att kommunerna ska fullgöra den skyldighet som nu finns i lagen att överta tomtägarnas underhållsuppgifter.

Det finns skäl att på basis av de lokala förhållandena överväga om det är motiverat att tillämpa övergångsbestämmelsen.  Det är viktigt att utreda hur stora småhusområden skyldigheten kan gälla i kommunen, hur mycket kommunens underhållsarbete måste utökas för vinterunderhållet av gångbanorna inom dessa områden och om det finns tillgänglig kapacitet för detta underhåll.

I 8 a § finns det bestämmelser om det administrativa förfarandet som tillämpas när kommunen åtar sig att sköta tomtägarens uppgifter. Det lönar sig att vara förberedd på att det offentliga framläggandet av beslutsförslaget om att kommunen ska åta sig att sköta uppgifterna samt beslutsprocessen inklusive delgivning och eventuella besvär tar tid. 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Leena Karessuo

direktör

 

Jussi Kauppi
chef för samhällstekniken

Läs mer om dessa teman