Cirkulär

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer till Kommunförbundets medlemmar. De publiceras samtidigt på finska och svenska.

Kommunförbundet skickar cirkulären per e-post till kommunernas och samkommunernas registraturer samma dag som de publiceras på webben.

Lagen om stöd för närståendevård träder i kraft 1.1.2006. Stödet för närståendevård bibehålls som social service för vilken kommunen ansvarar. Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan

I lagen ingår en övergångsbestämmelse med stöd av vilken fullmäktige innan lagen träder i kraft kan besluta att kommunen åtar sig följande uppgifter från och med en viss tidpunkt, dock senast två år efter lagens ikraftträdande: ​skyldigheten att avlägsna stenmaterial som använts för halkbekämpning

Riksdagen godkände en ändring av förköpslagen 25.5.2005. Ändringen träder i kraft 1.8.2005. Genom ändringen av förköpslagen omfattar kommunens förköpsrätt med vissa begränsningar också statens mark (FörköpsL 5 och 6 §). ​Genom den ändring som gäller delgivning av beslut om förköp strävar man efter

Utrikesministeriet har beviljat 3,935 miljoner euro för kommunalt samarbete mellan nord och syd 2005–2007. Kommunerna/städerna kan ansöka om i snitt 100 000 euro per år i bidrag för samarbetsprojekt. Om kommunen inte har färdiga projektplaner kan bidrag på högst 20 000 euro sökas för planering. ​På