Cirkulär

Finlands Kommunförbund vill på huvudstabens begäran göra kommunerna uppmärksamma på förfarandet vid befrielse från att inkallas till tjänst. Detta innebär ett förfarande enligt 89 § i värnpliktslagen (1438/2007) genom vilket kommunerna eller andra arbetsgivare kan föreslå att anställda som är mycket

Riksdagens biträdande justitieombudsman har avgjort ett flertal klagomål som har gällt myndigheternas telefonrådgivning. Klagomålen har också riktats mot kommunerna. ​ Enligt biträdande justitieombudsmannen har många myndigheter fortfarande en bristfällig eller felaktig uppfattning om vad kravet på

Skatteförvaltningen har gett en anvisning om ansökan om skattskyldighet för mervärdesskatt vid upplåtelse av fastighet (dnr 1962/40/2007, 31.12.2007). Utgående från anvisningen har Kommunförbundet särskilt för fastighetsbolagens del utarbetat en promemoria om ansökan om momsskyldighet för upplåtelse

Finlands Kommunförbund bifogar för kännedom och åtgärder Skatteförvaltningens meddelande om hur bevakningen av skattetagarnas rätt förändras. ​ Republikens president godkände 18.4.2008 (RP 148/2007) de lagändringar enligt vilka Skattestyrelsen och nio skatteverk sammanslås till en myndighet kallad

Finlands Kommunförbund sände till kommunerna ett cirkulär (16.9.2005,19/80/2005) med information om ändringarna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och om preciseringar som gjorts i rekommendationerna om anvisningar för kommunal webbkommunikation och sekretessbelagda uppgifter. ​

Ändringar i folkhälsolagen och socialvårdslagen gör det möjligt att använda servicesedlar också för hemsjukvårdstjänster enligt samma grunder som inom hemservicen. Lagarna trädde i kraft 1.1.2008. Närmare upplysningar: Sinikka Huhtala, tfn (09) 771 26 44, 050 584 60 02 Sami Uotinen, tfn (09) 771 26