Cirkulär 23/80/2009, Annika Suorto/aha 15.10.2009

Anmälan om inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna

Finlands Kommunförbund sänder bifogat för kännedom och åtgärder Skattestyrelsens brev gällande anmälan om kommunens inkomstskattesats och fastighetsskattesatser samt den blankett som ska användas för ändamålet.

Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatsen för skatteåret 2010 ska meddelas Skattestyrelsen senast den 17 november 2009. Det är mycket viktigt att handla inom utsatt tid och på rätt sätt. De nya skattekorten för 2010 börjar köras i månadsskiftet november-december 2009. Om kommunen inte har meddelat uppgifterna inom utsatt tid, används skattesatsen för år 2010 vid förskottsuppbörden år 2009. Då flyter skatteinkomsterna in enligt den gamla skattesatsen fram till slutet av år 2010.

Inkomstskattesatsen anges på blanketten med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.

Fastighetsskattesatserna anges på blanketten med en hundradels procents noggrannhet. Om andra fastighetsskattesatser än den allmänna och skatteprocenten för stadigvarande bostadsbyggnader inte har fastställts separat ska man ange detta med ”inte fastställd”. Om skattesatsen för allmännyttiga samfund har fastställts till 0,00, anges detta med en nolla.

Fastighetsskattesatsernas nedre och övre gränser för år 2010 har föreslagits höjas (RP 119/2009) så, att variationsintervallet för fastighetsskattesatsen stiger från 0,50–1,00 procent till 0,60–1,35 procent och fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende från 0,22–0,50 procent till 0,32–0,75 procent. Dessutom föreslås att den övre gränsen för den fastighetsskattesats som tillämpas på kraftverk höjs från 2,50 till 2,85 procent. Lagen har ännu inte godkänts, men enligt planerna träder den i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för första gången vid fastighetsbeskattningen för år 2010. Kommunfullmäktige bör beakta detta vid beslut om fastighetsskattesatserna för år 2010.

Skattestyrelsens brev och blankett finns på Kommunförbundets webbplats:
kommunerna.net > Kommunalekonomi > Aktuellt.

Anmälan skickas per e-post till adressen ORSI-ilmoitukset@vero.fi eller per post till Skatteförvaltningen, Produktionstjänster, PB 265, 40101 Jyväskylä.

Vi ber er sända en kopia av anmälan per e-post på adressen
etunimi.sukunimi@kommunforbundet.fi eller per post till
Maija Ylönen, Finlands Kommunförbund, Andra linjen 14, 00530 Helsingfors.

Närmare upplysningar:
Annika Suorto, tfn (09) 771 2079
Mikael Enberg, tfn (09) 771 2540

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Martti Kallio
direktör, kommunalekonomiska enheten

Annika Suorto
utvecklingschef

Bilagor
Skattestyrelsens brev gällande anmälan om kommunens inkomst- och fastighetsskatter
Blankett för anmälan om kommunens inkomstskattesats och fastighetsskattesatser för år 2010 

Etiketter