Cirkulär

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer till Kommunförbundets medlemmar. De publiceras samtidigt på finska och svenska.

Kommunförbundet skickar cirkulären per e-post till kommunernas och samkommunernas registraturer samma dag som de publiceras på webben.

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga trädde i kraft 1.7.2009. Återkommande hälsoundersökningar ska i enlighet med förordningen ordnas från och med 1.1.2011. Förordningen har utfärdats med stöd av 14 § i

Den nya veterinärvårdslagen (765/2009) trädde i kraft 1.11.2009. Statsrådets förordning om veterinärvård gavs 10.12.2009. Kommunen är skyldig att inom sitt område ordna grundläggande veterinärtjänster för alla husdjur när tjänsterna i fråga inte annars står till buds inom samarbetsområdet. I den nya

Influensavirus A av subtyp H1N1, som är en ny typ av mänsklig influensa, sprider sig nu snabbt också i Finland och därför är det inte längre möjligt att genom åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar förhindra att sjukdomen sprids. Finland övergår från sjukdomens begränsningsfas till

Ändringarna i lagen om service och stöd på grund av handikapp (nedan handikappservicelagen) samt i 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården träder i kraft 1.9.2009. Lagens ikraftträdande sker stegvis så att minimiantalet timmar för personlig assistans för fritidsaktiviteter

Influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1, som är en ny typ av mänsklig influensa, och subtyp H5N1 är allmänfarliga smittsamma sjukdomar tills förordningen om smittsamma sjukdomar ändras ​ Influensavirus A av subtyp H1N1 sprider sig hotande på andra håll av världen. De smittade i Finland

Kommunförbundet vill fästa kommunernas och samkommunernas uppmärksamhet vid att också i de fall då kommunerna lagt ut sin indrivningsverksamhet är det kommunen som bär ansvaret för att indrivningen sköts som sig bör. Med tanke på den nuvarande ekonomiska situationen rekommenderar Kommunförbundet att