Cirkulär 13/80/2009, Sinikka Huhtala/aha 4.5.2009

En ny allmänfarlig smittsam sjukdom har tagits in i förordningen om smittsamma sjukdomar

Genom statsrådets förordning har i förordningen om smittsamma sjukdomar tagits in en ny allmänfarlig smittsam sjukdom, influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1, som är ny typ av mänsklig influensa tills Världshälsoorganisationen (WHO) meddelar att en influensapandemi har börjat. Influensan, som eventuellt har uppstått på den amerikanska kontinenten, förefaller att ha spridit sig till alla världsdelar.


Enligt WHO handlar det om en internationell situation som hotar folkhälsan. Den 27 april 2009 beslutade WHO att på pandemiskalan 1–6 höja hotnivån till 4, vilket innebär att influensan har spridit sig men att det ännu inte är fråga om en egentlig pandemi.  Efter detta höjde WHO den 29 april 2009 hotnivån till fas 5.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn (09) 771 26 44, 050 584 60 02
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, framför allt frågor som gäller behandling av patienter och läkemedelsfrågor, tfn (09) 771 27 74, 050 331 03 14
Johanna Karlström, tfn (09) 771 24 29, 050 551 09 63

Källor
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar (281/2009)
Utvecklingsfaserna i en pandemi enligt WHO 
Pandemiavarautumisen suojain- ja lääkevarautumisen tarpeita selvittävän työryhmän raportti, Social- och hälsovårdsministeriets utredningar 2008:51

Utvecklingsfaserna i en pandemi enligt WHO

WHO har fastställt utvecklingsfaserna i en pandemi på skalan 1–6.

Fas 1:

Nya subtyper av fågelinfluensaviruset har inte konstaterats hos människor. Hos djur kan det förekomma subtyper av viruset som tidigare orsakat infektioner hos människan, men risken för att människor smittas är liten.

Fas 2:

Nya subtyper av influensaviruset har inte konstaterats hos människor. Den subtyp av viruset som förekommer hos djur innebär dock en avsevärd risk för att människor smittas.

Fas 3:

Det förekommer smitta från nya subtyper av viruset till människor, men viruset smittar inte från människa till människa, ELLER smittar sporadiskt från människa till människa vid nära umgänge.

Fas 4:

Små utbrott av sjukdomen som innebär att smittan från människa till människa är begränsad. Sjukdomen smittar mycket lokalt, vilket visar att viruset inte haranpassat sig så väl till människan.

Fas 5: Det förekommer influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H1N1 som är en  ny typ av mänsklig influensa 4.5.2009.

Geografiskt begränsade stora utbrott av sjukdomen vilket innebär att viruset i stigande grad anpassar sig till människan. Viruset är eventuellt ännu inte mycket smittsamt (risken för en pandemi är betydande).

Fas 6: Det är fråga om en pandemisk fas:

Sjukdomen smittar oupphörligt och ökar inom hela befolkningen. På basis av tidigare erfarenheter kan den första pandemivågen följas av en andra och eventuellt en tredje våg som det nya viruset orsakar 3–9 månader efter att den första vågen ebbat ut. Den andra vågen kan vara lika kraftig eller kraftigare än den första.

En ny allmänfarlig smittsam sjukdom tas in i förordningen om smittsamma sjukdomar

Den 30 april 2009 fastställde statsrådet en ändring i förordningen om smittsamma sjukdomar enligt vilken i 2 § tas in en ny allmänfarlig smittsam sjukdom:

Influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 och subtypen H1N1 som är en ny typ av mänsklig influensa tills Världshälsoorganisationen meddelar att en influensapandemi har börjat.

Förordningen trädde i kraft den 1 maj 2009.

Klientavgifterna för behandling av influensa orsakad av influensavirus A, H1N1 i pandemifaserna 1–5

Avgiftsfria hälsovårdstjänster enligt 5 § 1 mom. 4 punkten i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) är vaccinering enligt lagen om smittsamma sjukdomar (583/1985), undersökning och behandling av allmänfarliga smittsamma sjukdomar och läkemedel som ordineras för behandlingen samt isolering av den som har eller misstänks ha insjuknat, undersökning och behandling av HIV-infektion, gonorré och klamydiainfektion som sprids vid könsumgänge samt läkemedel som ordineras för behandling av den som har insjuknat i en anmälningspliktig smittsam sjukdom (31.5.1996/367).

Eftersom förordningen emellertid trädde i kraft först den 1 maj 2009, och man innan detta hade varit tvungen att ta in personer för behandling och sätta personer i karantän som misstänktes ha insjuknat i sjukdomen H1N1 orsakad av influensavirus A, kan det vara befogat att besluta att avgifter inte tas ut för dagarna innan förordningen trädde i kraft.

Klientavgifter för behandling av influensa orsakad av influensavirus A, H1N1 i pandemifasen 6

Personer som insjuknat i sjukdomen H1N1 orsakad av influensavirus A betraktas inte

längre som personer som insjuknat i en allmänfarlig smittsam sjukdom i WHO:s definition av pandemifas 6. Efter detta kan personer inte längre åläggas vård mot sin vilja eller sättas i karantän med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

I denna pandemiska fas får de insjuknade vård på vanligt sätt enligt god vårdpraxis. Klientavgifter tas ut på normalt sätt i den pandemiska fasen.

 

Kommunernas och samkommunernas kostnader

Om sjukdomen sprider sig i Finland och om det uppstår situationer som till exempel kräver att större grupper sätts i karantän, kan kostnader ersättas av staten.

Kommunförbundets cirkulär 13/80/2007, 31.5.2007

I Kommunförbundets ovan nämnda cirkulär redogörs för ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar den 1 december 2006 och i förordningen om smittsamma sjukdomar den 1 januari 2007.

WHO:s hälsoreglemente trädde i kraft den 15 juni 2007. Finlands gällande lagstiftning uppfyller i huvudsak de krav som hälsoreglementet ställer på avtalsstaterna. WHO kan även ge avtalsstaterna rekommendationer om hot mot folkhälsan på det nationella eller internationella planet.

Ändringarna i lagstiftningen och WHO:s hälsoreglemente ger möjlighet att behandla personer som insjuknat i en  allmänfarlig sjukdom också mot deras vilja. Som en ny sanktion togs i lagstiftningen in bestämmelser som ger möjlighet att sätta personer och varor i karantän också mot personernas vilja.

I cirkuläret redogörs noggrannare för hälsocentralernas och sjukhusens skyldigheter och ansvar och för lagstiftningen om klientavgifter.

Sedan Kommunförbundet skickade sitt cirkulär har en rapport färdigställts, Pandemiavarautumisen suojain- ja lääkevarautumisen tarpeita selvittävän työryhmän raportti, (SHM:s utredningar 2008:51). I arbetsgruppens rapport har fastställts de lagstadgade grunderna för hälso- och sjukvårdspersonalens skyddsåtgärder och bestämmelserna

bakom dessa samt en bedömning av behovet att skydda personalen.

Särskild vikt bör fästas vid att en ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar fastställs vid hälsocentralerna och om detta inte har gjorts ansvarar den ledande läkaren vid hälso¬centralen för skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar med stöd av 17 § i folkhälsolagen.

Länkarna till dokumenten i cirkulär 13/80/2007, 31.5.2007 har setts över så det blir lättare att få tillgång till behövliga dokument.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Risto Parjanne
verkställande direktör

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Etiketter