Cirkulär 8/80/2009, Leena Eränkö/eg, 9.3.2009

Olycksfordon flyttas snabbare

Lagen om flyttning av fordon (828/2008) träder i kraft 1.4.2009. Genom lagen upphävs lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/1975).

Den nya lagen klargör myndigheternas uppgifter vid flyttning av fordon och försnabbar bland annat flyttningen av olycksfordon från vägkanter och gator. Fordon flyttas i regel av Vägförvaltningen och kommunerna i egenskap av väghållare inom deras områden. Polisens uppgifter begränsas till att gälla skyldighet att flytta fordon endast när de utgör fara för trafiken. Kommunens befogenheter att flytta fordon från enskilda vägar, privata områden och terrängen har preciserats så att kommunen kan utföra flyttningarna på motiverad begäran av områdets innehavare. Kommunen är fortsättningsvis skyldig att flytta skrotfordon som lämnats i terrängen till en adekvat mottagningsplats. Tiden för lagring av fordon förkortas från tidigare tre månader till en månad. Fordonets ägare har rätt att överklaga flyttningsbeslutet och beslutet om kostnadsersättning. Kommunerna ska liksom hittills ha ett upplag för förvaring av flyttade fordon. Upplaget är också tillgängligt för andra myndigheter som flyttar fordon, till exempel Vägförvaltningen.

Kommunerna har skäl att granska om instruktionsföreskrifterna behöver ses över i fråga om beslutsfattande som gäller dessa uppgifter, liksom också kommunens taxa för ersättning av flyttningskostnaderna.

Det är viktigt att kommunen så fort som möjligt och helst senast 1.4.2009 informerar Vägförvaltningen om var kommunens upplag för flyttade fordon är beläget och hur det används, eftersom Vägförvaltningens uppgifter då utvidgas bland annat i fråga om flyttning av olycksfordon. Uppgifterna kan skickas per e-post till leena.rouhiainen@tiehallinto.fi. Åtminstone följande uppgifter ska uppges: upplagets namn, adress, öppettider, telefonnummer, e-postadress, webbadress och om möjligt också kontaktperson med kontaktinformation.

Närmare upplysningar:
Leena Eränkö, tfn (09) 771 25 54, 050 563 59 67 
Silja Siltala, tfn (09) 771 21 04, 050 379 97 28

Lagar:
Lagen om flyttning av fordon (828/2008
Lagen om ändring av 28 § i vägtrafiklagen (28/2008
BILAGA Promemoria om den nya lagens centrala innehåll

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen  
vice verkställande direktör

Leena Karessuo
direktör, Samhälle, teknik och miljö

Etiketter