Cirkulär 7/80/2010, Leena Eränkö/eg, 22.3.2010

Miljöskyddslagen för sjöfarten trädde i kraft 1.1.2010

Den kommunala  miljövårdsmyndigheten godkänner avfallshanteringsplanerna för småbåtshamnar

Miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) trädde i kraft 1.1.2010 och förordningen om miljöskydd för sjöfarten (76/2010) trädde i kraft 5.2.2010. Enligt 9 kap. i lagen ska avfallshanteringsplaner för småbåtshamnar godkännas av miljövårdsmyndigheten i kommunen i fråga, avfallsplanerna för andra hamnar godkänns av närings-, trafik- och miljöcentralen.

I förordningen om miljöskydd för sjöfarten finns närmare bestämmelser om mottagning av fartygsavfall i småbåtshamnar och om avfallshanteringsplanens uppbyggnad och innehåll.

Enligt miljöskyddslagen för sjöfarten ska den kommunala miljövårdsmyndigheten efter att ha godkänt avfallshanteringsplanen för en småbåtshamn registrera planen i datasystemet för miljövårdsinformation enligt miljöskyddslagen.  Ett registerutdrag ska då sändas till hamninnehavaren.

Enligt 13 kap. 1 § i lagen kan kommunen ta ut en avgift för myndighetsuppgifter enligt samma lag och avgiftsgrunden ska i tillämpliga delar överensstämma med lagen om grunderna för avgifter till staten. Grunderna för avgifter som kommunen tar ut anges närmare i en taxa som kommunen godkänt. Därför bör kommunerna så snart som möjligt bereda och förelägga för godkännande en taxa som gäller godkännande av avfallshanteringsplaner för småbåtshamnar enligt miljöskyddslagen för sjöfarten. 

Enligt lagen ska den kommunala miljövårdsmyndigheten särskilt utöva tillsyn över småbåtshamnarnas avfallshantering och mottagningen av avfall från fritidsbåtar. 

Närmare upplysningar:
Leena Eränkö, tfn (09) 771 2554, 050 563 5967
Vesa Valpasvuo, tfn (09) 771 2558, 050 594 1786

Lagar: 
Miljöskyddslag för sjöfarten 
Förordning om miljöskydd för sjöfarten

Bilagor: 
1. Promemoria om den nya lagens centrala innehåll
2. Promemoria om motiveringen till förordningen om miljöskydd för sjöfarten, på finska

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 

Timo Kietäväinen 

vice verkställande direktör

 

Leena Karessuo
direktör, samhälle, teknik och miljö 

Etiketter