Cirkulär

Förändringar i förvaltningslagen som gäller behandlingen av omprövningsärenden och rättelser av sakfel samt ändringar i förvaltningsprocesslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet Omprövning Till förvaltningslagen (434/2003) har fogats ett nytt 7 a kapitel som gäller

Upphandlingslagstiftningen ändras till vissa delar 1.6.2010. ​Ändringar görs i både den allmänna upphandlingslagen (lagen om offentlig upphandling 348/2007) och försörjningslagen (lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 349/2007). Republikens president

Lagen om företagshälsovård, 7 § har ändrats så att en producent av företagshälsovårdstjänster också kan skaffa laboratorietjänster, radiologiska tjänster, klinisk-fysiologiska undersökningar och kliniskt neurofysiologiska undersökningar för företagshälsovården hos en verksamhetsenhet inom ett

Finlands kommuner, samkommuner och landskapsförbund kan igen ansöka om finansiering från Kommunförbundet för planering och genomförande av samarbete med kommuner i Afrika. Ansökningstiden går ut 15.3.2010 och gäller både nya kommuner och kommuner som redan deltar i programmet. Finansiering för

Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2009 yleiskirjeistä. - - - Härmed sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunförbunds cirkulär under 2009. SUOMEN KUNTALIITTO FINLANDS KOMMUNFÖRBUND Jyrki Laurinmäki hallintojohtaja administrativ direktör Jarmo Partanen