Cirkulär 3/80/2011, Susanna Ijäs/eg, 4.3.2011

Ändringar jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011

Lagen om ändring av jordlegolagen (1140/2010) trädde i kraft 1.2.2011. 

Den nuvarande jordlegolagen (258/1966) trädde i kraft år 1966.  Ändringarna i delreformen av jordlegolagen gäller bland annat följande bestämmelser:

  • Den längsta tiden för avtal om lega av bebyggd brukningsdel och avtal om lega av jord för lantbruksändamål enligt 4 kap. har förlängts och av-talsfriheten har utvidgats. 

  • I lagen ingår nu övergripande bestämmelser om legotagarens rätt att häva ett legoavtal på grund av avtalsbrott från legogivarens sida. Lagen innehåller också en bestämmelse om ekonomiska gottgörelser som legotagaren kan vara berättigad till på grund av en försummelse från legogivarens sida eller en brist i legoområdet.  I vissa specialfall kan legotagaren ansöka hos domstol om tillstånd att säga upp ett tidsbestämt legoavtal eller överlåta det till någon annan.

  • Bestämmelserna om legogivarens rätt att häva ett legoavtal på grund av avtalsbrott från legotagarens sida har uppdaterats.   Bestämmelserna i 21 § har gjorts flexiblare bland annat så att fristen på tre månader är ersatt med termen skälig tid.  På motsvarande sätt finns inte heller i 54 § om byggnadsskyldighet någon uttrycklig frist inom vilken avtalet ska hävas. 

  • Lagens terminologi om avslutande av avtal har förtydligats. 

  • Bestämmelsen om legogivarens rätt att häva ett legoavtal på grund av legotagarens konkurs har reviderats.

  • Bestämmelserna om avgörande av tvister genom medling som verkställs av kolonisationsnämnden och om syn som förrättas av kolonisationsnämnden (6 kap.) har upphävts som föråldrade.

  • Bestämmelsen i jordlegolagens 3 kapitel (Annan lega av bostadsområde) 51 § 2 momentet om att ett område som upplåts på lega ska vara bostadstomt enligt stadsplanen, är upphävd som föråldrad.

Ändringarna behandlas närmare i den bifogade promemorian. De nya bestämmelserna tillämpas i regel också på jordlegoavtal som gäller när ändringarna träder i kraft.

Särskilt ändringen av legogivarens rätt att utan tidsfrist häva ett legoavtal på grund av legotagarens försummelse av byggnadsskyldigheten underlättar i praktiken kommunernas och städernas situation då avtalet hävs.

Då nya jordlegoavtal ingås lönar det sig att se över de avtalsmallar som används i kom-munerna och städerna och att uppdatera dem enligt ändringarna i jordlegolagen där det behövs.

För närvarande uppdateras publikationen med Kommunförbundets mallar för jordlegoavtal/arrendeavtal, likaså avtalsmallarna för fastighetsaffärer och arrendering. 

Närmare upplysningar:
Susanna Ijäs, tfn (09) 771 24 51 
Sampsa Matilainen, tfn (09) 771 24 57

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari Nenonen   
vice verkställande direktör

Arto Sulonen
direktör, juridiska ärenden
   
Bilaga
Promemorian Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011