Cirkulär

Den nya vattenlagen (587/2011) träder i kraft 1.1.2012, och då upphävs den tidigare lagen (264/1961). De beslut som utfärdats av statsrådet och miljöministeriet och de förordningar som utfärdats med stöd av den gamla vattenlagen förblir i kraft tills något annat bestäms med stöd av den nya lagen

Justitieministeriet har infört en ny webbtjänst som gör det möjligt att anhängiggöra ett ostridigt fordringsmål i tingsrätten elektroniskt via internet. Det nya sättet för anhängiggörande betjänar särskilt de små kommunerna. För stora kommuners behov lämpar sig den traditionella Santra-förmedlingen

Den nya avfallslagen (646/2011) träder i kraft 1.5.2012. Ett antal övergångsperioder är förknippade med lagen. Den kommunala avfallshanteringen fortsätter huvudsakligen som tidigare. ​Instruktionen i fråga måste preciseras så att från 1.5.2012 framgår det vilket organ som är kommunal

Lagstiftningen om fullt kostnadsansvar (full kostnadsersättning) trädde i kraft 1.1.2005. Två cirkulär om verkställandet av lagstiftningen har sänts till kommunerna och samkommunerna, det ena i december 2004 och det andra i juli 2005. ​Avsikten med detta cirkulär är att förenhetliga praxis och lyfta

Livsmedelslagens ändringar har godkänts och de träder i kraft 1.9.2011. Ändringarna är betydande för den kommunala tillsynsmyndigheten. För att minska den administrativa bördan slopas det omfattande förhandsgodkännandet av livsmedelslokaler och i stället övergår man till ett anmälningsförfarande

I den nya räddningslagen har strukturen ändrats så att skyldigheterna och uppgifterna för de olika aktörerna har blivit åskådligare än tidigare. Lagen omfattar också speciallagstiftning som gäller räddningsområdena och det har tillkommit vissa preciseringar och ändringar jämfört med den tidigare

Lagen om ändring av jordlegolagen (1140/2010) trädde i kraft 1.2.2011. Den nuvarande jordlegolagen (258/1966) trädde i kraft år 1966. Ändringarna i delreformen av jordlegolagen gäller bland annat följande bestämmelser: Den längsta tiden för avtal om lega av bebyggd brukningsdel och avtal om lega av