Cirkulär 11/80/2011, Leena Eränkö/aha, 20.6.2011

Avfallslagen revideras

Den nya avfallslagen (646/2011) träder i kraft 1.5.2012. Ett antal övergångsperioder är förknippade med lagen. Den kommunala avfallshanteringen fortsätter huvudsakligen som tidigare.

​Instruktionen i fråga måste preciseras så att från 1.5.2012 framgår det vilket organ som är kommunal avfallshanteringsmyndighet och att dess befogenheter omfattar kommunens myndighetsbeslut i enlighet med avfallslagen.

Avfallshanteringsmyndighet för delägarkommunerna i ett avfallsbolag är en gemensam myndighet, i praktiken en gemensam nämnd. Det är klokt att genast börja bereda avtalet om den gemensamma avfallsnämnden, så att nämnden kan inleda sin verksamhet strax efter 1.5.2012 eller senast då den nya fullmäktigeperioden inleds 2013. Kommunernas fullmäktige godkänner avtalet. Bestämmelsen är ett undantag från principen att kommunerna beslutar själva om hur deras uppgifter ska ordnas. Men bestämmelsen har ansetts nödvändig för att kommunernas samarbete inom avfallshanteringen ska effektiviseras.

Det är klokt att i avfallstaxan lägga till avgiftsgrunder för kommunens skyldighet att ordna avfallshantering för näringsverksamhet i andra hand om sådana tjänster inte finns på marknaden och om avfallet kan hanteras inom det kommunala systemet. Skyldigheten gäller från 1.5.2012.

Kommunerna ansvarar för den del av förpackningsavfallet som är kommunalt avfall och sköter det under en övergångsperiod fram till 1.5.2014 på samma sätt som inom den nuvarande kommunala avfallshanteringen. Det gäller dock inte sorterat förpackningsavfall som avfallsinnehavaren själv transporterar till en områdesvis insamling som producenten ordnat med stöd av den gällande lagen. Det lönar sig att i tid börja bereda avfallshanteringsföreskrifterna i fråga om kommunens kompletterande insamling av förpackningsavfall och planera nödvändig insamling i avfallsverksområdet så att föreskrifterna följer den nya avfallslagen. Detta förutsätter bland annat att kommunen kontaktar förpackningsbranschen och handeln.

I den nya avfallslagen finns fortfarande två avfallstransportsystem. Gällande avfallstransport enligt avtal ska ses över så att transporten följer den nya lagen. Det ska ske senast 31.4.2013. En övergång till kommunalt ordnad avfallstransport kan ske tidigast år 2015. Den gällande avfallslagen känner inte till övergångsperioder. Om en kommun planerar övergå till avfallstransport i egen regi därför att den avtalsbaserade inte fungerar tillfredsställande, gör kommunen klokt i att fatta beslutet i fråga redan med stöd av den gamla avfallslagen före 1.5.2012.

Vi ber kommunerna ge detta cirkulär till det organ som sköter myndighetsuppgifterna inom avfallshanteringen i kommunen, det avfallsverk som svarar för den operativa avfallshanteringen i kommunen och den kommunala miljövårdsmyndighet som övervakar avfallshanteringen.

Närmare upplysningar:
Leena Eränkö, tfn (09) 771 2554
Kirsi Rontu, tfn (09) 771 2559
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen  
vice verkställande direktör

Leena Karessuo
direktör för samhälle, teknik och miljö

 

Bilaga
Promemoria: Kommunernas uppgifter ändras i liten utsträckning i den reviderade avfallslagen

Etiketter