Cirkulär 14/80/2011, Pirkka-Petri Lebedeff, 4.8.2011

Marknadsdomstolens beslut om en kartell mellan några skogsbolag och Kommunförbundets rekommendation om kommunernas fortsatta åtgärder med anledning av beslutet

Marknadsdomstolen gav 3.12.2009 ett beslut som vunnit laga kraft i ett ärende om några skogsbolags förfarande som strider mot lagen om konkurrensbegränsningar. I sitt lagakraftvunna avgörande anser marknadsdomstolen att skogsbolagen Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Abp och UPM-Kymmene Abp gjort sig skyldiga till landsomfattande förbjudet prissamarbete och utbyte av prisuppgifter under åren 1997–2004 vid anskaffningen av virkesråvara. Fallet gällde en priskartell som inköparna bildat och den uttryckliga avsikten var att begränsa den inbördes konkurrensen och gemensamt kontrollera priset på virkesråvara. 
Detta lagstridiga prissamarbete har orsakat virkesförsäljarna skada. Forststyrelsen har exempelvis väckt skadeståndstalan mot skogsbolagen i fråga. 
 

Kommunförbundet anser att efter marknadsdomstolens lagakraftvunna beslut finns det skäl för varje kommun att bedöma om kommunen ska anhängiggöra talan som gäller skadestånd/återbäring av obehörig vinst mot de skogsbolag som nämns i marknadsdomstolens dom.

Kommunförbundet uppmanar kommunerna att samarbeta sinsemellan så mycket som möjligt kring utredningen av grunderna för skadeståndstalan och de skador som kartellen orsakat. Kommunerna har skäl att i mån av möjlighet bilda ändamålsenliga samarbetsnätverk för skötseln av ärendet och anlita en eller flera gemensamma advokater för att väcka och föra skadeståndstalan vid domstolen.

Enligt Kommunförbundet kan kommunerna gå så tillväga för att på ett så ändamålsenligt, effektivt och enhetligt sätt som möjligt kunna bevaka sina juridiska intressen gentemot kartellbolagen vid eventuella förlikningsförhandlingar eller i kommande rättegångar om skadestånd och återbäring av obehörig vinst.

Kommunerna ska ta ställning till de kommande åtgärderna så snart som möjligt, eftersom det är bra att skadeståndstalan utifrån 18 a § i lagen om konkurrensbegränsningar anhängiggörs vid den behöriga domstolen mot skogsbolagen senast 20.12.2011, annars kan rätten till skadestånd eventuellt bli preskriberad.

Kommunförbundet har förhandlat med några av de kommuner som har den största virkesförsäljningen om möjligheten att bereda skadeståndstalan som kommunalt samarbete. Övriga kommuner som är villiga att delta i samarbetet ska omedelbart kontakta personen nedan.

Närmare upplysningar: 
Pirkka-Petri Lebedeff, tfn (09) 771 2773, 0500 482 016

 

 

Marknadsdomstolens beslut om en kartell mellan några skogsbolag och Kommunför-bundets rekommendation om kommunernas fortsatta åtgärder med anledning av beslutet

 

Marknadsdomstolens lagakraftvunna beslut 3.12.2009 om några skogsbolags förfarande mot lagen om konkurrensbegränsningar (upphandlingskartell om virkesråvara)

Marknadsdomstolen gav 3.12.2009 ett beslut som vunnit laga kraft i ett ärende om några skogsbolags förfarande som strider mot lagen om konkurrensbegräns-ningar. I sitt lagakraftvunna avgörande anser marknadsdomstolen att skogs-bolagen Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Abp och UPM-Kymmene Abp gjort sig skyldiga till landsomfattande förbjudet prissamarbete och utbyte av pris-uppgifter under åren 1997–2004 vid anskaffningen av virkesråvara.

I påföljdsavgifter för förfarandet som strider mot lagen om konkurrensbegräns-ningar ålade marknadsdomstolen bolagen att betala de böter på sammanlagt 51 miljoner euro som krävdes: Stora Enso Abp 30 miljoner euro och Metsäliitto 21 miljoner euro. UPM-Kymmene Abp befriades från påföljdsavgift eftersom bolaget berättade om det lagstridiga förfarandet för Konkurrensverket i maj 2004 och lämnade information om kartellen till verket. Också Metsäliitto bistod verket vid utredningen av ärendet, varför Metsäliittos påföljdsavgift nedsattes med 30 %.

Fallet gällde en priskartell på inköparsidan. Avsikten med det landsomfattande och långvariga samarbetet var uttryckligen att begränsa den inbördes konkurrensen och gemensamt kontrollera priset på virkesråvara.

I marknadsdomstolens beslut ingår en detaljerad beskrivning av förhandlingarna om prisförväntningar 1997–1998, prissamarbetet mellan bolagens skogschefer och regiondirektörer, förhandlingarna med Forststyrelsen, bolagens utbyte av kostnadsuppgifter, verksamhetens regionala omfattning och verksamhetens längd.

Marknadsdomstolen konstaterar i sitt beslut att utredningen visar att särskilt informationsutbytet och överläggningarna mellan skogscheferna och regiondirektörerna avsåg att bidra till att trygga en jämn tillgång på virkesråvara och en för bolagen gynnsam prisutveckling.

Marknadsdomstolen konstaterar i sitt beslut att utifrån bevisningen är det svårt att uppskatta hurdana faktiska verkningar som informationsutbytet och förhandlingarna har haft på prisutvecklingen. Konkurrensverket har meddelat att det inte har undersökt verkningarna av den förbjudna konkurrensbegränsningen på marknaden som upptas i utredningen, men verket anser att det är att anta att marknaden påverkats.

Marknadsdomstolen konstaterar att faktorer som höjde påföljdsavgiften var att de konkurrensbegränsande åtgärderna hade pågått länge, över sju år, verksamheten hade varit landsomfattande och bolagen var internationella storbolag med avsevärd omsättning. Samma bolag hade redan tidigare, år 2001, dömts till påföljdsavgift för liknande verksamhet.

Efter marknadsdomstolens kartelldom har det blivit aktuellt hur kommunerna på ett så ändamålsenligt, effektivt och enhetligt sätt som möjligt ska kunna bevaka sina juridiska intressen gentemot kartellbolagen i kommande rättegångar om skadestånd och återbäring av obehörig vinst.

Kommunförbundets rekommendation om vad kommunerna ska göra

I sitt lagakraftvunna beslut konstaterar marknadsdomstolen att skogsbolagen Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Abp och UPM-Kymmene Abp gjort sig skyldiga till landsomfattande förbjudet prissamarbete och utbyte av prisuppgifter under åren 1997–2004 vid anskaffningen av virkesråvara.

Kartellsamarbete mellan konkurrenter anses som den allvarligaste formen av konkurrensbegränsningar. I marknadsdomstolens avgörande var det fråga om en priskartell på inköparsidan. Avsikten med det landsomfattande och långvariga samarbetet var uttryckligen att begränsa den inbördes konkurrensen och gemensamt kontrollera priset på virkesråvara. Skogsbolagen i kartellen har haft en andel på nästan 80 procent av Finlands virkesråvaruhandel.

Forststyrelsen har väckt skadeståndstalan mot skogsbolagen i kartellen vid Helsingfors tingsrätt. Den kräver att skogbolagen i fråga solidariskt ersätter forststyrelsen för de skador som kartellen lett till, sammanlagt 282 miljoner euro.

Efter marknadsdomstolens kartelldom har det blivit aktuellt hur kommuner med virkesförsäljning på ett så ändamålsenligt, effektivt och enhetligt sätt som möjligt ska kunna bevaka sina juridiska intressen gentemot kartellbolagen i kommande rättegångar om skadestånd och återbäring av obehörig vinst.

På Kommunförbundet hölls två möten i början av sommaren 2011 där man utredde om de städer och kommuner som kallats till mötet är intresserade av att i samarbete utreda möjligheterna att kräva skadestånd av skogsbolagen för de skador som kartellen lett till. Möteskallelse skickades till de städer och kommuner som haft virkesförsäljningsinkomster på sammanlagt över 2,5 miljoner euro under tiden 1997–2006. Det är fråga om 34 kommuner. Vid mötena behandlade deltagarna innehållet i marknadsdomstolens beslut 3.12.2009, olika grunder för eventuella skadeståndskrav, åtgärder som kommunerna redan har vidtagit mot kartellbolagen samt eventuella gemensamma aktioner.

De städer och kommuner som deltog i mötena ansåg det motiverat med ett brett inbördes utredningssamarbete. De ansåg det ändamålsenligt att städerna och kommunerna i mån av möjlighet anlitar samma advokatbyrå eller att de advokatbyråer som de väljer samarbetar så mycket som möjligt, för att frågorna ska skötas på enhetliga rättsliga grunder. Dessutom ansåg de arrangemanget vara motiverat beträffande rättegångskostnaderna.

Kommunförbundet anser att efter marknadsdomstolens lagakraftvunna beslut har varje kommun skäl att göra en bedömning av om det finns juridiska grunder att yrka på skadestånd/återbäring av obehörig vinst av de bolag som nämns i marknadsdomstolens dom för de skador som kartellen orsakat och därefter enligt egen prövning anhängiggöra skadeståndstalan mot de bolag som nämns i marknadsdomstolens dom.

Kommunförbundet uppmanar kommunerna att samarbeta sinsemellan så mycket som möjligt kring utredningen av grunderna för skadeståndstalan och av de skador som kartellen orsakat. Kommunerna har skäl att i mån av möjlighet bilda ändamålsenliga samarbetsnätverk för skötseln av ärendet och anlita en eller flera gemensamma advokater för att väcka och föra skadeståndstalan vid domstolen. Kommunförbundet anser det också befogat att de eventuella samarbetsnätverken samarbetar sinsemellan så långt det är möjligt.

Enligt Kommunförbundet kan kommunerna gå så tillväga för att på ett så ändamålsenligt, effektivt och enhetligt sätt som möjligt kunna bevaka sina juridiska intressen gentemot kartellbolagen vid eventuella förlikningsförhandlingar eller i kommande rättegångar om skadestånd och återbäring av obehörig vinst.

Kommunerna ska ta ställning till de kommande åtgärderna så snart som möjligt, eftersom det är bra att skadeståndstalan utifrån 18 a § i lagen om konkurrensbegränsningar anhängiggörs vid den behöriga domstolen mot skogsbolagen senast 20.12.2011, annars kan rätten till skadestånd eventuellt bli preskriberad.

Kommunerna ska helst göra eller låta göra en juridisk förutredning utifrån vilken de kan fatta ett underbyggt beslut om att eventuellt inleda rättegång. Efter förutredningen har varje kommun tillgång till korrekta och juridiska uppgifter för att kunna underbygga ett beslut att eventuellt väcka talan mot de skogsbolag som ingått kartellen.

Avsikten med förutredningen är att separat utreda de juridiska möjligheterna att kräva skadestånd av kartellbolagen och att i mån av möjlighet avbryta preskriptionstiden för att förhindra att skadeståndsärendet preskriberas. Förutredningen bör lägga fram de grunder på vilka kommunerna självständigt kan avgöra om väckande av skadeståndstalan kan anses motiverat med beaktande av bland annat skadeståndskravets omfattning i förhållande till risken med rättegångskostnaderna.

Kommunen ska fatta beslutet om att eventuellt väcka skadeståndstalan i god tid så att talan kan anhängiggöras vid domstolen senast 20.12.2011.

I ett ärende av den här naturen och omfattningen är det tidskrävande att utarbeta eventuella stämningsansökningar och utreda nödvändiga bakgrundsfakta. Kommunförbundet rekommenderar därför att kommunerna gör anmälan om avbrytande av preskriptionstiden mot skogsbolagen eller förnyar anmälan i anslutning till eventuella tidigare skadeståndskrav och så snart som möjligt gör eller låter göra förutredningen. På det sättet har kommunen tillräckliga grunder att fatta ett adekvat beslut om att eventuellt väcka skadeståndstalan mot kartellbolagen, och den eventuella talan kan då anhängiggöras vid den behöriga domstolen senast 20.12.2011

Om en kommun vill utreda möjligheterna att kräva skadestånd av kartellbolagen och delta i samarbetet mellan de städer och kommuner som haft virkesförsäljningsinkomster på över 2,5 miljoner euro, ska kommunen omedelbart kontakta den person som enligt Kommunförbundets cirkulär lämnar närmare upplysningar.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari Nenonen   
vice verkställande direktör

 

Pirkka-Petri Lebedeff
ledande jurist

 

Mer på webben

Läs mer om dessa teman