Cirkulär 10/80/2012, Pasi Pönkä/eg, 7.5.2012

Anlitande av inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter genom utsökning

Riksdagens biträdande justitieombudsman gav 5.4.2012 ett beslut om anlitande av ett inkassobolag vid indrivning av kommunala avgifter genom utsökning och har bett Kommunförbundet delge beslutet till alla kommuner.

 

I beslutet ansågs det viktigt för direkt utsökningsbara fordringars del att besluten att driva in en avgift ska fattas av fordringsägaren, dvs. det offentliga samfundet, som tjänsteuppgift.

När Riksfogdeämbetet har beviljat informationssystemssökande tillstånd har det ställt som villkor att kommunen fattar ett faktiskt beslut om överföring av fordran till utsökning och att medlen redovisas till den sökande. Detta förfarande vid tillsynen av tillståndsanvändningen från och med 2011 garanterar för sin del att förbudet att använda ombud iakttas.

Villkor har ställts för parallella koder för informationssystemstillstånd som beviljats först från år 2011. Därför är det viktigt att kommunerna och samkommunerna själva beaktar dessa krav som ställs på fordringsägarens verksamhet.

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Arto Sulonen

direktör, juridiska ärenden 

 

Pasi Pönkä

jurist

 

Bilaga
Riksdagens biträdande justitieombudsmans beslut  5.4.2012

tags