Cirkulär

Vid sidan av kommunernas egna organ väljs nya ledamöter till samkommunernas organ i början av valperioden. I detta cirkulär behandlas de omständigheter som inverkar på valet av ledamöter till samkommunernas organ, främst valbarhet och beaktande av den politiska proportionaliteten vid valet. ​I

Riksdagen godkände den 22 maj 2012 regeringens proposition med förslag till ändring av kommunallagen RP 24/2012. Lagen (325/2012) trädde i kraft den 1 juli 2012. Genom lagändringen ändras bestämmelserna om den interna styrningen av kommunens ekonomi. ​Syftet med ändringarna är att trygga de

I programmet för Katainens I regering fastslås att under denna regeringsperiod ska den ekonomiska utkomsten för dem som har det allra sämst ställt förbättras. ​I det första skedet av regeringsprogrammet höjdes utkomststödets grunddelar och nivån på arbetslöshetsskyddet. Också grunderna för

​Härmed sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunförbunds cirkulär under 2011. ----------- Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2011 yleiskirjeistä. Lisätietoja/Närmare upplysningar: Jarmo Partanen, puh. 09 771 2779, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi SUOMEN