Cirkulär 5/80/2012, Markku Axelsson/aha, 26.1.2012

Byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter: nya avgiftsgrunder och mall för taxa 2012

Enligt 145 § i markanvändnings- och bygglagen är den som ansöker om tillstånd skyldig att för inspektions- och tillsynsuppgifter betala en avgift till kommunen enligt grunder som bestäms i en taxa som kommunen godkänt. Kommunförbundet har förnyat rekommendationen om byggnadstillsynsmyndighetens avgiftsgrunder. Kommunförbundet ger inga rekommendationer om avgiftsbeloppen. Bakom den nya rekommendationen 2012 ligger en bred utredning om innehållet i byggnadstillsynstaxan i alla kommuner. Den är från 2010 och där jämförs bland annat kommunernas taxor sinsemellan i 13 regioner. De regionala skillnaderna inom prissättningen av kommunernas byggnadstillsynsmyndigheters avgifter är stora. Kommuner som tar ut bygglovsavgifter som ligger mycket under genomsnittet går årligen miste om avgiftsinkomster som är viktiga för kommunalekonomin. Över 150 kommuner har möjlighet att göra en påtaglig nivåhöjning i sin byggnadstillsynstaxa, vilket skulle öka kommunernas inkomster med sammanlagt flera miljoner euro. Av utredningen framgår också att en låg bygglovsavgift inte är ett dragplåster för kommunen. Dispositionen i Kommunförbundets nya rekommendation 2012 stöder och underlättar bestämmandet av avgifterna.

​Närmare upplysningar:
Markku Axelsson, tfn 09 771 22 43, 050 564 17 68
Ulla Hurmeranta tfn 09 771 25 39, 050 382 73 57

Byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter: nya avgiftsgrunder och mall för taxa 2012

Enligt 145 § i markanvändnings- och bygglagen är den som ansöker om tillstånd skyldig att för inspektions- och tillsynsuppgifter betala en avgift till kommunen enligt grunder som bestäms i en taxa som kommunen godkänt. Finlands Kommunförbunds föregående rekommendation för kommunerna om avgiftsgrunder för byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter är från 2008.

Kommunförbundet kommer nu ut med en ny rekommendation om avgiftsgrunderna.Kommunförbundet ger inga rekommendationer om avgiftsbeloppen.

Bakom den nya rekommendationen 2012 ligger en bred utredning om innehållet i byggnadstillsynstaxan i alla kommuner från 2010. I den jämförs kommunernas taxor sinsemellan i 13 regioner. Den finskspråkiga utredningen om prissättningen av kommunernas byggnadstillsynsavgifter 2010 kan läsas och kopieras på adressen http://www.kunnat.net/kirjakauppa > E-julkaisut > Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö.

Avgifterna uppvisar stora regionala skillnader

Skillnaderna i prissättningen av kommunernas byggnadstillsynsmyndigheters avgifter

varierar stort regionerna emellan. När det gäller de jämförda avgifterna är skillnaderna mellan kommunernas avgifter 3–5-faldiga i 50 procent av fallen och över 6-faldiga i 30 procent av fallen. Skillnaderna är stora mellan avgifterna för bygglov för egnahemshus, fritidsbostäder, radhus och flervåningshus och också affärs- och företagsbyggande.

Kommuner som tar ut bygglovsavgifter som ligger mycket under genomsnittet går årligen miste om avgiftsinkomster som är viktiga för kommunalekonomin. Av utredningen framgår också att en låg bygglovsavgift inte är ett dragplåster för kommunen.

Kommunförbundet föreslår att kommunerna minskar gapet mellan byggnadstillsynstaxorna i regionerna. Över 150 kommuner har möjlighet att göra en påtaglig nivåhöjning i sin byggnadstillsynstaxa, vilket skulle öka kommunernas inkomster med sammanlagt flera

miljoner euro. Alla kommuner bör införa mera kostnadsberäkning inom byggnadstillsynen. Kommunerna kan också uppskatta möjligheterna att rangordna byggnadstillsynens uppgifter. 

Den nya rekommendationen är praktiskt förankrad

Dispositionen i Kommunförbundets nya rekommendation 2012 stöder och underlättar bestämmandet av avgifterna. Taxan innehåller färre punkter och har en ny disposition. De nya avgiftsgrunderna gör det lättare att bestämma avgifterna efter den faktiska arbetsmängden och så att de motsvarar kostnaderna.

Skillnaderna i de kommunvisa avgifterna beror utom på prissättningen också på stora skillnader i sättet att räkna ut den totala ytan för en byggnad när avgiften bestäms. Sättet att räkna ut den totala ytan påverkar bland annat avgifterna för bygglov för företagsverksamheten. Kommunförbundet föreslår att kommunerna ska börja tillämpa ett enhetligt sätt att räkna ut den totala ytan när avgifter bestäms.

I kommunernas byggnadstillsynstaxor förekommer avgifter för uppgifter eller tjänster som kommunen inte har lagstadgad skyldighet att sköta. Kommunförbundet föreslår att kommunerna ska ha en taxa för myndighetsverksamhet och en annan taxa för serviceverksamhet inom byggnadstillsynen. Mervärdesskatt tillkommer i taxan för serviceverksamhet, men inte i taxan för myndighetsverksamhet. Förteckningen över byggnadstillsynens uppgifter i den nya rekommendationen hjälper kommunerna att göra skillnad mellan myndighets- och serviceverksamhet. Kommunerna bör också justera avgiftsbeloppen minst vartannat år. 

Kommunförbundets e-bok Byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter: avgiftsgrunder och mall för taxa 2012 är avgiftsfri och ges ut i pdf-version. Den kan läsas och kopieras på adressen http://shop.kommunerna.net > E-publikationer > Samhälle, teknik och miljö. Av bilaga 1 till rekommendationen framgår byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter och av bilaga 2 en mall för taxa. Den svenska versionen av rekommendationen ges ut senare i vår.

Mallen för taxa 2012 fås avgiftsfritt på Kommunförbundets webbplats http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/teknik-miljo/byggnadstillsyn  också i word.docx-version. Kommunerna kan utnyttja mallen för sin egen taxa.

Vi ber er vidarebefordra detta cirkulär också till den nämnd som är byggnadstillsynsmyndighet i kommunen.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen
vice verkställande direktör

Leena Karessuo
direktör för Samhälle, teknik och miljö

tags