Cirkulär 8/80/2013, Pasi Pönkä/eg, 11.3.2013

Ändringar i lagstiftningen om indrivning

Lagen om indrivning av fordringar har ändrats. Syftet med ändringarna är att precisera innebörden av god indrivningssed och se till att god indrivningssed iakttas mer effektivt. Maximibeloppen för indrivningskostnaderna för en konsumentfordran ändrades i lagen. Lagen fick också en ny bestämmelse om gäldenärens rätt att begära att en indrivning avbryts och att ärendet överlämnas till rättslig indrivning. Dessutom infördes en ny bestämmelse enligt vilken medel från indrivning av en konsumentfordran i första hand ska räknas av från den fordran som drivs in och först därefter från indrivningskostnaderna. 

​Det har också stiftats en ny lag om betalningsvillkor i kommersiella avtal. Genom lagen verkställdes direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. Lagen gäller betalningar som görs som vederlag för varor eller tjänster när den som levererar varan eller tillhandahåller tjänsten är näringsidkare och den som upphandlar är näringsidkare, ett offentligt samfund eller någon annan upphandlande enhet. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat hur lång betalningstiden får vara samt när en viss typs avtalsvillkor som begränsar skyldigheten att betala dröjsmålsränta och indrivningskostnader är utan verkan. I indrivningslagen infördes också en bestämmelse om att gäldenären har rätt att få 40 euro som standardersättning för indrivningskostnaderna om näringsidkaren eller den upphandlande enheten blir försenad med en betalning som baserar sig på en varu- eller tjänsteupphandling. Räntelagen ändrades så att dröjsmålsräntan för en sådan försenad avgift är 8 procent högre än referensräntan.

Lagarna träder i kraft 16.3.2013, med undantag av bestämmelsen om avräkning av medel som influtit vid indrivning av konsumentfordran. Den bestämmelsen träder i kraft 16.12.2013.

KL-Kustannus Oy:s publikation ”Kuntaperintä”, som behandlar indrivning, kan beställas från Kommunförbundets nätbokhandel på adressen www.kommunerna.net/bokhandel eller per telefon (09) 771 2199.

Närmare upplysningar: 
Pasi Pönkä, tfn 050 64 891 
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Tuula Haatainen
vice verkställande direktör 

Pasi Pönkä
jurist

Bilaga
Riksdagens svar 126/2012 rd

Läs mer om dessa teman