Cirkulär

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer till Kommunförbundets medlemmar. De publiceras samtidigt på finska och svenska.

Kommunförbundet skickar cirkulären per e-post till kommunernas och samkommunernas registraturer samma dag som de publiceras på webben.

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) (äldreomsorgslagen) träder i kraft den 1 juli 2013. Lagens syfte är att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen

Enligt 24 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) har kommunen i uppgift att ordna sjukvårdstjänster för dem som bor i kommunen. Till sjukvårdstjänsterna hör bland annat att undersöka sjukdomar, ställa medicinska diagnoser samt ge vård och behandling, tillhandahålla nödvändiga förbrukningsartiklar

Lagen om indrivning av fordringar har ändrats. Syftet med ändringarna är att precisera innebörden av god indrivningssed och se till att god indrivningssed iakttas mer effektivt. Maximibeloppen för indrivningskostnaderna för en konsumentfordran ändrades i lagen. Lagen fick också en ny bestämmelse om

​Lagen om barndagvård ändras så att rätten att använda en dagvårdsplats inte gäller under faderskapspenningsperioden. Rätten till samma dagvårdsplats kvarstår däremot även om barnet inte får dagvård under faderskapspenningsperioden. Frånvaro som beror på avsnitt av faderskapspenningsperioden ska