Cirkulär 9/80/2013, Pasi Pönkä/eg, 8.4.2013

Utsökning av indrivningskostnader i samband med direkt utsökningsbara fordringar och tolkning av 4 a § i räntelagen

Riksfogdeämbetet gav 15.3.2013 ett meddelande och en rekommendation som gäller 10 § och 10 f § i lagen om indrivning av fordringar. Till följd av lagändringen har indrivningsbyråer och övriga uppdragstagare inte längre rätt att i eget namn ansöka om utsökning av indrivningskostnader som orsakats av direkt utsökningsbara fordringar. Indrivningskostnaderna är direkt utsökningsbara endast i samband borgenärens huvudfordring. Detta gäller indrivningskostnader som anhängiggjorts vid utsökning efter 16.3.2013. 

Räntelagens 4 a § tillämpas på betalningar som näringsidkare eller upphandlande enheter ska erlägga till näringsidkare som vederlag för varor eller tjänster (kommersiella avtal). Konsumentavtal omfattas däremot inte av bestämmelsens tillämpningsområde.

Ändringarna som gäller den nya räntan införs i den version av Uljas-systemet som installeras 22.5.2013. Då införs ett nytt ränteslag i systemet enligt 4 a § i räntelagen.

Den nya publikationen "Kuntaperintä" som utgetts av KL-Kustannus Oy kan beställas via Kommunförbundets nätbokhandel på adressen: shop.kommunerna.net eller per telefon (09) 771 2199.

Närmare upplysningar:
Pasi Pönkä, tfn 050 64 891
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Tuula Haatainen 
vice verkställande direktör

Pasi Pönkä
jurist

 

Bilaga

Riksfogdeämbetets meddelande och rekommendation 15.3.2013

Läs mer om dessa teman