Cirkulär 13/80/2014, Jukka Hakola/my, 28.10.2014

Anmälan om inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna

Finlands Kommunförbund sänder bifogat för kännedom och åtgärder Skatteförvaltningens brev som gäller anmälan om kommunens inkomstskattesats och fastighetsskattesatser samt den blankett som ska användas för ändamålet.


Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för skatteåret 2015 ska meddelas Skatteförvaltningen senast måndagen den 17 november 2014. Det är mycket viktigt att handla inom utsatt tid och på rätt sätt. Beräkningskörningen av de nya skattekorten för 2015 börjar redan vid månadsskiftet november/december 2014. Om kommunen inte har meddelat uppgifterna inom utsatt tid kommer Skatteförvaltningen att använda skattesatsen för år 2014 vid förskottsuppbörden under hela år 2015.

Inkomstskattesatsen anges på blanketten med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.

Fastighetsskattesatserna anges på blanketten med en hundradels procents noggrannhet. Om andra fastighetsskattesatser än den allmänna och skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende inte har fastställts separat ska man anteckna "har ej fastställts". Om skattesatsen för allmännyttiga samfund har fastställts till 0,00, anges detta med en nolla.

Fastighetsskattelagen kommer att ändras skatteåret 2015. Riksdagen har godkänt följande regeringspropositioner i anknytning till gränserna för fastighetsskattesatserna: 158/2014 (godkänd i riksdagen 17.10.2014) och 188/2014 (godkänd i riksdagen 24.10.2014).

Lagarna ska stadfästas 7.11.2014. De är i kraft vid fastighetsbeskattningen för 2015 och bör därför beaktas då kommunens fastighetsskattesatser bestäms.

 

Enligt regeringens proposition 158/2014 ändras 11 § i fastighetsskattelagen så att den nedre och övre gränsen för den allmänna fastighetsskattesatsen höjs med 0,20 procentenheter. Det nya intervallet blir då 0,80–1,55 procent. Fastighetsskattelagens 12 § ändras så att den nedre och övre gränsen för fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende höjs med 0,05 procentenheter. Det nya intervallet blir då 0,37–0,80 procent.

I regeringens proposition 158/2014 fanns ett fel i formuleringen av 13 § i fastighetsskattelagen. Detta fel korrigerades i regeringens proposition 188/2014. I enlighet med den korrigerade 13 § kan skattesatsen för övriga bostadsbyggnader år 2015 fastställas separat inom det nya intervallet 0,80–1,55 procent, så att den är högst 0,60 procentenheter högre än skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende. Om skattesatsen som uträknats på detta sätt ändå är lägre än den allmänna fastighetsskattesats som kommunfullmäktige fastställt, kan skattesatsen bestämmas så att den är högst lika stor som den allmänna fastighetsskattesats som kommunfullmäktige har fastställt.

Anmälan ska göras omedelbart efter fullmäktiges beslut. Anmälan görs på den 
särskilda blanketten utan protokollsbilaga. Skatteförvaltningens brev och blankett  finns också på Kommunförbundets webbplats:

Kommunerna.net > Kommunalekonomi > Aktuellt ommunerna.net > Kommunalekonomi > Aktuellt

Anmälan skickas per e-post till adressen ORSI-ilmoitukset@vero.fi eller per post till Skatteförvaltningen, Produktionsenheten, PB 265, 40101 JYVÄSKYLÄ.

Vi ber er skicka en kopia av anmälan till Kommunförbundet per e-post till Maija Ylönen, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi, eller per post till Maija Ylönen, Finlands Kommunförbund, Andra linjen 14, 00530 Helsingfors.

 

Närmare upplysningar:
Jukka Hakola, tfn 050 411 7112
Benjamin Strandberg, tfn 050 594 0603

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen 
vice verkställande direktör 
 

Ilari Soosalu
direktör
kommunalekonomiska enheten

 

Bilagor 

Skatteförvaltningens brev gällande anmälan om kommunens inkomst- och fastighetsskatter
Blankett för anmälan om kommunens inkomstskattesats och fastighetsskattesatser för år 2015

Läs mer om dessa teman